Nieuws en brieven Afdrukken

 

* Reactie Gebiedsgericht Omgevingsprogramma Nieuw-West

* Aanvullingen concept gebiedsgericht omgevingsprogramma Nieuw-West

* Inspraak ProWest over aanwijzing Sloterplas en zijn oevers als beschermd stadsgezicht

* Inspraak ProWest Plan Kuykhof Sloten SDC NW 4 oktober 2022

* Bezwaar omgevingsvergunning OLO 6854923 - Lies Bakhuyzenlaan 2 t/m 12 en Sloterweg 1273 en 1275

* Aanwijzing Sloten tot beschermd dorpsgezicht en uitbreiding monumentenlijst

* ProWest zienswijze BSG Sloterplas en zijn oevers

* Brief over stand van zaken Dichtersbuurt, Couperusbuurt en Van Deysselbuurt

* Bezwaar omgevingsvergunning OLO 6854923 - Lies Bakhuyzenlaan 2 t/m 12 en Sloterweg 1273 en 1275

* Inspraak van ProWest over het bouwplan Kuykhoven in het dorp Sloten

* Succes! Behoud van beeldbepalende blokken in het beschermd stadsgezicht 'Van Eesteren Museum'

* Studiemiddag SLOOP!, 22 april 2022 in De Duif, Amsterdam

* Van sloop Nieuw-West gaan we spijt krijgen

* Inspraak ProWest RO cievergadering 9 juni 2021

* Brief Vincent van Rossem over de Sloterplas

* Erfgoed van de Week - Bossche School in Nieuw-West

* ProWest inspraak Meervaart 19 mei 2021

* Zienswijze ProWest Ontwerp Omgevingsvisie 2050

* Heemschut vraagt om beschermde status Sloterplas

* Erfgoed van de Week - Kneuterigheid aan het Kuiperplantsoen

* Brief over wederopbouw Anna Reynvaanstraat

* Inspraak ProWest - Van Tijenblokken Nolensstraat - 28 oktober 2020

* Geen monumentenstatus voor Nolensstraat: 'Slopen is makkelijker'

* Waardering en stedelijke vernieuwing van de Westelijke Tuinsteden in Amsterdam

* School Herman Poortstraat in Amsterdam-Slotermeer nu een monument

* Monumentenstatus voor het complex aan de Sape Kuiperplantsoen en omgeving

* Erfgoedvereniging Heemschut blij met aanwijzing nieuwe monumenten (Calvijn met Junior College en flats Sape Kuiperplantsoen)

* Erfgoedvereniging Heemschut tekent bezwaar aan tegen afwijzing monumentenstatus voor woningen Nolensstraat Geuzenveld

* Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Jan Evertsenstraat-West, deelgebied Tennispark, Slotermeer

* ProWest Jaarverslagen juli 2015 – juli 2019

* Verzoek monumentenstatus Van Tijenflats, Nolensstraat
6-154 te Amsterdam

* Van Tijen-woningen: rijp voor de sloop of van grote historische waarde?

* Incomplete waarderingskaarten AUP-gebieden en stedelijke vernieuwing Nieuw-West

* Erfgoed van de Week - Monumentaal Staalmanplein

* Abraham Staalmanplein Nieuw-West aangewezen tot monument

* Vernieuwingsplannen Slotermeer

* Aantasting gemeentelijk monument brug 604 (Bananenbrug)

* Erfgoed van de Week - De personal touch van de portiekflat

* Symposium 'Erfgoed in de dynamische stad''

* Erfgoedbeschermers over het vele waardevolle in Nieuw-West

* Inspraak Bestuurscommissie over het Staalmanplein

* Sint-Lucaskerk gemeentelijk monument

* Naoorlogse monumentale wandkunst het behouden waard

* Noordoever Sloterplas gemeentelijk beschermd stadsgezicht

* Erfgoed van de Week - Nieuwerwe(s)ts recreëren

* Noordoever Sloterplas beschermd stadsgezicht

* Wederopbouwkunst in Amsterdam: volop beweging

* Zienswijze Herziening Uitwerkingsplan Podium Lelylaan

* Aanwijzing Sloten tot beschermd dorpsgezicht en uitbreiding monumentenlijst

* Erfgoed van de Week - Van Eesteren (in) ontwikkeling

* Belangrijke wederopbouwschool Amsterdam blijft behouden en krijgt herbestemming

* Kunstraad wil kiosken Staalmanplein op monumentenlijst

* Steun voor behoud Abraham Staalmanplein neemt toe

* Monumentale wandkunst: toen, nu en straks

* Amsterdam gaat monumentale wandkunst beter beschermen

* Nieuw rijksmonument in Nieuw-West - Sloterhof

* Behoud Staalmanpleincomplex Nieuw-West

* Tineke Rombout krijgt lintje tijdens de 'Lintjesregen'

* Persbericht: voorgestelde verminking Abraham Staalmanplein

* 'Goeman Borgesiusschool mag niet gesloopt worden'

* Heemschut wil behoud school en kunstwerk Frieda Hunziker in Amsterdam

* Behoud monumentaal schoolgebouw / integraal Huisvestingsplan voor het primair onderwijs in Nieuw-West

* Aanwijzing gemeentelijke monumenten in Nieuw-West; december 2015

* Brief bestuurscommissie monumenten; december 2015

* Vervolgreactie op voorstel GVB-museum

* Reactie op Ontwikkeling westelijk deel Jan Evertsenstraat

* Inspraakreactie Stationslocatie Lelylaan Amsterdam Nieuw-West

* Integraal Huisvestingsplan voor het primair onderwijs

* Uniek Calandplein in Amsterdam-Osdorp is gemeentelijk Monument

* In memoriam ir. Hein de Haan, architect en stedebouwkundige

* Hein de Haan (1943 - 2015)

* Aanvraag gemeentelijke monumentenstatus voor de Louis Bouwmeesterschool

* Erfgoedorganisaties tegen plannen om Louis Bouwmeesterschool te slopen

* Brief Staalmanpleincomplex

* Aireywoningen in Slotermeer blijven nu toch behouden

* Verminking monument Kerkgebouw De Ark in Slotervaart

* Kerkgebouw De Ark niet gesloopt

* Grip op de verkaveling van Nieuw-West

* Gronden van beroep en bijlagen inzake de verstoring van gemeentelijk monument kerkgebouw De Ark, Van Ollefenstraat 9 te Amsterdam (Slotervaart)

* Duurzaam renoveren: haalbaar én betaalbaar

* Schriftelijke inspraak Vernieuwing Anton Struikbuurt

* Zienswijze De Ark

* Een Van Gogh moet je ook niet overschilderen

* Verslag Symposium 'Duurzame Woningvoorraad'

* Zorgen over plannen met kerkgebouw De Ark

* Kerkgebouw de Ark, Amsterdam-Slotervaart

* Bezwaarschrift De Ark

* Studiedag: 'Duurzame woningvoorraad' op 24 april 2013

* Zienswijze Nota Cultuurhistorie

* Zienswijze op ontwerp-bestemmingsplan Lelylaan en omgeving

* Knijtijzerpanden gemeentelijk monument

* Zienswijze concept Welstandsnota 2013

* Inspraak op Discussienota Spaarnwouden en Meerpolders

* Zienswijze concept Erfgoedverordening Amsterdam 2013

* Norman Vervat over De Ark-Jacobuskapel

* Aanvraag gemeentelijke monumentenstatus voor het Calvijn Junior College, Schipluidenlaan 10-12

* Inspraakreactie op Uitwerkingsplan Podium Amsterdam-Lelylaan

* Vernieuwing Jacob Geelbuurt

* Vernieuwing van de Aireystrook in beschermd stadsgezicht Van Eesterenmuseum

* Toekomst kerkgebouw De Ark, Van Ollefenstraat

Inspraak Groenvisie ‘Groen in de Tuinstad 2.0’ d.d. 13 september 2012

* Norman Vervat over het Calvijn met Junior College

* Zienswijze Groenvisie 'Groen in de Tuinstad 2.0'

* Inspraak op voorontwerp bestemmingsplan Lelylaan e.o.

* Inspraak op het concept uitwerkingsplan Podium

* Aanvulling en correctie op berichtgeving over de Bewonersconferentie op 10 mei 2012

* "Stedelijke Vernieuwing Westelijke Tuinsteden mislukt"

* 2012-05-23 stedelijke vernieuwing westelijke tuinsteden mislukt - hein de haan.pdf

* 2012-05-10 stedelijke vernieuwing in de praktijk - de harde werkelijkheid.pdf

* 2012-05-10 rapport verduurzaming sociale huurwoningen nieuw-west.pdf

* Inspraak hervorming stedelijke vernieuwing o.a. in Nieuw-West

* Vernieuwing van de aireystrook in het Van Eesterenmuseum

* Herstructurering Amsterdam Nieuw-West kan beter, sneller en goedkoper

* Van Schagen renovatie Van Eesterenmuseum (pdf 6,3 Mb)

* Visie op vernieuwing van de Dudokbuurt en het restant van de Van Tijenbuurt

* Aireystrook Participatieplan en startnotitie Raad Nieuw-West

* Aireystrook Wethouder Gehrels

* Aireystrook College van B & W

* Heemschut en Amsterdam Nieuw-West

* Madurodam en Amsterdam

* Brief vernieuwing Jacob Geelbuurt

* Vernieuwing van de Aireystrook in Slotermeer

* Inspraak op Ontwerpbestemmingsplan Lutkemeerpolder

* Inspraak op bestemmingsplan Overtoomse Veld

* Publicatie Cultuurhistorie in de aandachtswijken

* Fietstocht 'Stijlkenmerken van de openbare ruimte' op 13 juni 2011

* Lijst waardevolle panden en gebieden, te betrekken bij herijking vernieuwing Nieuw-West

* Dertien gebouwen in Nieuw-West op gemeentelijke monumentenlijst

* Bijdrage erfgoedorganisaties aan herijking stadsvernieuwing

* Inspraak op Ontwerpbestemmingsplan Overtoomse Veld

* Reactie op bestemmingsplan stationslocatie Lelylaan

* Reactie op zwartboek woningonderhoud SP

* Reactie op de ontwerp Erfgoedverordening Amsterdam Nieuw-West 2010

* Zwartboek achterstallig woningonderhoud

* Wijzigingsvoorstellen Structuurvisie 2040

* Gemeenschappelijke inspraakreactie van drie organisaties over de Structuurvisie Amsterdam

* Inspraakreactie op de Nota van Beantwoording Ontwerp Structuurvisie Amsterdam 2040

* Verruiming mogelijkheden winkelstrip Staalmanplein

* Reactie AGV op Inspraakreactie ProWest op Ontwerp-Waterbeheerplan AGV 2010-2015

* Renovatie Van Eesteren Buitenmuseum

* Evaluatie Stedelijke Vernieuwing Westelijke Tuinsteden

* Van Eesterenmuseum opent de deuren

* Lijst van monumentwaardige panden in Nieuw-West

De bouwstop als kans voor het Amsterdamse erfgoed

* De vernieuwing van de Wegener Sleeswijkbuurt

* Behoud en vernieuwing van de duplexwoningen in het Van Eesterenmuseum

* Aanbevelingen ProWest Evaluatie stedelijke vernieuwing Nieuw-West

* Inspraakreactie Arnold Paalvast

* Rol van Bewoners in Nieuw-West

* Inspraakreactie Ontwerp Structuurvisie Amsterdam 2040

* Fietstocht door de Westelijke Tuinsteden

* Aanvulling notitie Staalmanplein

* Inspraakreactie aan Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer Ontwerp-Structuurvisie Amsterdam 2040

* Wensenlijstje voor Akkoord Nieuw-West

* Inspraakreactie Knijtijzer - De Voerman

* Inspraakreactie op Ontwerp-Waterbeheerplan AGV 2010-2015

* Brief aan College van Rijksadviseurs

* Beantwoording op reactie stadsdeel Wildemanbuurt

* Inspraak Knijtijzerpanden (De Voerman)

* Reactie op de Nota van beantwoording Slotermeer

* Inspraak concept-vernieuwingsplan Wildeman- en Blomwijckerbuurt

* Wensenlijstje erfgoedbeleid 2010-2014

* Inspraakreactie op conceptvernieuwingsplannen voor Slotermeer

* Alternatief voorstel Staalmanpleinbuurt

* Inspraak vernieuwing Staalmanpleinbuurt

* Aanwijzen monumenten Osdorp

* Slotervaart - Honselaarsdijkstraat

* Vernieuwing Slotermeer

* Vernieuwing van de Wildemanbuurt

* Brief aan de Alliantie Staalmanpleinbuurt

* Monumentwaardige gebouwen in Slotervaart

* Monumentwaardige gebouwen in Geuzenveld-Slotermeer

* Monumentwaardige gebouwen in Osdorp

* Wederopbouwerfgoed in Slotervaart

* Wederopbouwerfgoed in Geuzenveld-Slotermeer

* Wederopbouwerfgoed in Osdorp

* Minder slopen in Osdorp?

* Stadsdeel Osdorp wil cultureel erfgoed beschermen

* Pius-X kerk gesloopt

* Gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid moet socialer

* Leren we dan echt niets van de geschiedenis?

* Greep op oud onroerend erfgoed

* ProWest wil voorlopige sloopstop voor Westelijke Tuinsteden

* Naoorlogs Erfgoed

* Top 27 jong erfgoed in de Westelijke Tuinsteden

* Top 100 Naoorlogs erfgoed Amsterdam

* Verslag Studiedag portieketagewoningen 1-11-2007

* Uitnodiging Studiedag Portieketagewoningen

* Boek 'De Stijl van Amsterdam Nieuw-West'

* Tentoonstelling en boek 'De Stijl van Amsterdam Nieuw-West'

* Opening tentoonstelling en presentatie van boek 'De Stijl van Amsterdam Nieuw-West' in Bos en Lommer

* De vereniging ProWest en haar doelstellingenLaatst aangepast op dinsdag, 30 januari 2024 22:47
 
ProWest