Inspraak op Ontwerpbestemmingsplan Lutkemeerpolder Afdrukken

 

Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Nieuw-West
T.a.v. de heer L. de Coninck
Postbus 2003
1000 CA Amsterdam


Betreft: inspraak op Ontwerpbestemmingsplan Lutkemeerpolder

Amsterdam/Hilversum, 10 juli 2011

Geachte heer De Coninck,

Erfgoedvereniging Heemschut, Commissie Amsterdam, en ProWest (Vereniging Promotie Westelijke Tuinsteden) hebben met belangstelling kennisgenomen van het Ontwerp Bestemmingsplan Lutkemeerpolder. Aangezien onze organisaties niet alleen actief zijn voor het behoud van het erfgoed in Nieuw-West, maar zich ook inzetten voor behoud van het groen rond Amsterdam en een aanpak van de leegstand in de stad, vinden wij het belangrijk om inhoudelijk te reageren op het ontwerp bestemmingsplan. Onze aandacht gaat in deze inspraakreactie vooral uit naar het gedeelte van het gebied dat bedrijventerrein is, of in de toekomst wordt.

Aanleiding voor het ontwerp bestemmingsplan is dat het voorafgaande, vigerende bestemmingsplan Lutkemeerpolder dateert uit 2002. Dit bestemmingsplan dient dus in deze bestuursperiode geactualiseerd te worden. Aangezien bestemmingsplannen 10 jaar geldig zijn spreken wij allereerst onze verbazing uit over de actualisering op dit moment. Volgens onze informatie zijn er andere bestemmingsplannen die eerder aangepast moeten worden. Waarom deze geen prioriteit krijgen, en gekozen wordt voor een bestemmingsplan dat ook later geactualiseerd kan worden, is onduidelijk.

ProWest en Heemschut zijn al jaren een groot tegenstander van de realisatie van het bedrijventerrein in de, inmiddels nog gedeeltelijk, groene Lutkemeerpolder. Door de realisatie van dit terrein gaat een waardevol groengebied aan de rand van de stad verloren. Ook frustreert de aanleg van wederom een nieuw bedrijventerrein de aanpak van de leegstand aan bedrijfsgebouwen elders in de stad en de omliggende regio. Door diverse onderzoekers is al aangetoond dat ondernemers liever makkelijk te bebouwen maagdelijke grond betrekken dan reeds bebouwde kavels, waar men eerst opstallen moet slopen. Aangezien de aanpak van de leegstaande en verouderde bedrijventerreinen prominent op de agenda van de gemeente staat gaat de aanleg in de Lutkemeerpolder dus in tegen gemeentelijk beleid. Niet onbelangrijk is ook dat nimmer de noodzaak van bedrijfsbebouwing specifiek op deze locatie is aangetoond. Helder is namelijk dat de ligging van het terrein niet heel gunstig is, en binnen een straal van 15 kilometers grote hoeveelheden direct bruikbaar vastgoed of bouwgrond, met een veel betere ligging ten opzichte van Schiphol, te vinden zijn. De leegstand in de regio Schiphol is gigantisch.

Het Dagelijks Bestuur van Osdorp heeft enkele jaren geleden de realisatie van een bedrijventerrein in dit deel van de polder verdedigd aan de hand van de Plabeka Monitor 2009. In april 2011 is een nieuw advies door deze organisatie uitgebracht. Dit rapport maakt heel duidelijk dat de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen zeer ongewenst is. Samengevat concludeert men:

Er is structureel teveel aanbod in de regio Amsterdam en er zijn teveel plannen voor nieuwe werklocaties, gebaseerd op overmatig optimisme over de vraag van de komende jaren. Deze ondergraven de kansen voor de regio om een aantrekkelijk en duurzaam vestigingsklimaat voor ondernemingen te bieden.

Als men alle plannen in voorbereiding en in uitvoering en het reeds bestaande aanbod bij elkaar optelt en legt naast de huidige verwachtingen ten aanzien van de groei van de behoefte in de regio, wordt duidelijk dat de vraag veel te hoog werd en wordt ingeschat.

Werklocaties kunnen niet langer alleen bezien worden als een werkgelegenheids- en verdieninstrument voor de gemeenten. Met werklocaties schep je in de huidige situatie geen banen, je verplaatst ze slechts. Bedrijventerreinen en zeker kantoren zijn bovendien geen cash cows meer voor de gemeentelijke grondbedrijven.

Een deel van de verklaring is te vinden in de competitie die zich heeft ontwikkeld tussen de gemeenten in de afgelopen tien jaar. Er heeft steeds minder coördinatie van bovenaf plaatsgevonden en de gemeenten zijn steeds vaker als private ontwikkelaar gaan optreden en hebben daarbij steeds meer belang gekregen bij het genereren van inkomsten uit de ontwikkeling van werklocaties. Afwegingen gebeuren niet meer op basis van het dictaat van het publieke belang. Er is een opbrengstencompetitie ontstaan. Dit werkt afstemming niet in de hand.

De leegstand in de regio is structureel.

Leegstand resulteert in een waardedaling van het aanbod. Deze bedraagt op sommige plekken in de regio al meer dan 40-50%. Deze inflatie van vastgoed en van werklocaties veroorzaakt een stagnatie in onderhoud, vernieuwing en verduurzaming.

De boodschap van de Plabeka is dat ruimte in de regio weer schaars moet worden. Dit kan alleen als er een sterke regionale ruimtelijke ordening plaatsvindt, waarbij de gemeenten bereid zijn zich te onderwerpen aan een centrale regie, op basis van duidelijk en objectief beleid. Dit betekent boven op de huidige schrapopgave een verdere inperking van de plannen, verdere inperking van de aanleg van nieuwe locaties, een betere en meer duurzame afweging van nieuwbouw.Duidelijk is dat met het nieuwe advies de realisatie van een bedrijventerrein niet langer te verdedigen is. Het rapport raadt het zelfs sterk af. Door verder te bouwen in de Lutkemeerpolder negeert men overduidelijk conclusies en aanbevelingen adviezen uit de Plabeka. Het versoepelen van de Schipholgebondenheid is volgens ons ook geen oplossing voor de leegstand in Lutkemeer I. Ook nu is er namelijk al veel mogelijk dat niet direct Schipholgebonden is. De enige mogelijkheid om Lutkemeer I en andere terreinen in de regio te vullen is het aanbod verminderen. Lokale overheden zullen dus hun nek moeten uitsteken en, in overleg met andere gemeenten en de provincie, op de korte termijn bouwlocaties moeten schrappen.

Wij verzoeken u om de conclusies uit het laatste Plabeka rapport te onderzoeken en te betrekken bij de vaststelling van het bestemmingsplan. Ook verzoeken wij u het bestemmingsplan aan te passen en ruimte te maken voor het behoud van een groene Lutkemeerpolder. Ons voorstel is om de resterende groene delen van de polder bij de ‘Tuinen van West’ te voegen. Dat zal sterk bijdragen aan het welzijn van de bewoners van Nieuw-West. Het aanleggen en onderhouden van het groen zal ook voor werkgelegenheid voor de bewoners zorgen. Het reeds bebouwde stukje bedrijventerrein in Lutkemeer I kan in de komende jaren rustig gevuld worden.

Indien er behoefte is aan nadere toelichting dan vernemen wij dit graag.

Hoogachtend,

Namens de genoemde organisaties,

Norman Vervat
Erfgoedvereniging Heemschut, Commissie Amsterdam

Vereniging Promotie Westelijke Tuinsteden (ProWest)
t.a.v. Erik Swierstra, Tineke Rombout
Jan Tooropstraat 6
1062 BM Amsterdam
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Erfgoedvereniging Heemschut, Commissie Amsterdam
t.a.v. Norman Vervat
Vondellaan 6
1217 RX Hilversum
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
035-6244320

Laatst aangepast op woensdag, 20 juli 2011 12:20
 
ProWest