Inspraak op Ontwerpbestemmingsplan Overtoomse Veld Afdrukken

 

Stadsdeelraad van stadsdeel Nieuw-West

t.a.v. mevrouw mr. N. Berg

Postbus 2003

1000 CA Amsterdam


Betreft: inspraak op Ontwerpbestemmingsplan Overtoomse Veld

 

Amsterdam/Hilversum, 10 maart 2011

 

Geachte mevrouw Berg,

 

Erfgoedverenigingen Cuypersgenootschap en Heemschut en Bewonersvereniging ProWest hebben met belangstelling kennisgenomen van het Ontwerpbestemmingsplan Overtoomse Veld. Wij verzoeken de onderstaande voorstellen op te nemen in het bestemmingsplan.

 

Teleurstellend is dat de Waardenkaarten voor de AUP-gebieden geen plek hebben gekregen in het Ontwerpbestemmingsplan. Wij realiseren ons dat de in de zomer van 2010 gepresenteerde kaarten nog niet zijn vastgesteld door de deelraad, en dus nog geen formele betekenis hebben. Een feit is echter dat de vaststelling op de korte termijn zal geschieden. Gezien het belang van de waardekaarten voor de bestemmingsplannen en vernieuwingsoperaties, pleiten wij daarom met klem voor opname van de deelkaart voor Overtoomse Veld in dit bestemmingsplan. Mocht dit wettelijk niet mogelijk zijn omdat de kaarten nog niet zijn vastgesteld, dan is het wellicht mogelijk om reeds ruimte in het bestemmingsplan te reserveren, en de Waardenkaart met toelichting/handleiding na de vaststelling in te voegen.

 

Op pagina 42 en 43 van de toelichting staat de richting voor de ruimtelijke en stedenbouwkundige vernieuwing van Overtoomse Veld samengevat. Wij onderschrijven deze doelen in grote lijnen, maar zouden graag toegevoegd zien de belangrijke opgave om de karakteristieke elementen van het gebied (tuinstedelijke karakter, waardevolle bebouwing) te behouden en zo nodig te hergebruiken. Behoud van waardevol erfgoed zou een onderdeel van de opgave voor het gebied moeten zijn.

 

Ook pleiten we ervoor in de toelichting op het bestemmingsplan een omschrijving van de specifieke kwaliteiten van het AUP in Overtoomse Veld op te nemen, alsmede richtlijnen voor het behoud van deze kwaliteiten.  Het bestemmingsplannen zou enige richtlijnen - denk aan beperken hekken en gesloten bouwblokken, realisatie van een open verkaveling en asymmetrische straatwanden -  moeten geven voor het behoud van de tuinstedelijke kwaliteiten bij de vernieuwing van het gebied.

 

In de toelichting op bladzijde 44 onder Verkeer en parkeren is (nog steeds) sprake van aansluiting van de Jan Tooropstraat op de Lelylaan. Dit wijzen wij in de huidige vorm af. Deze weg betekent namelijk het doodvonnis voor de waardevolle aireywoningen aan de Johan Jongkindstraat. Wij pleiten voor of het schrappen van de weg, die slechts beperkte winst oplevert voor de buurt, of voor een tracé waarbij de aireywoningen gespaard kunnen blijven.

 

Het vastgestelde uitwerkingsplan van Deelgebied de Voerman, waar nu de Knijtijzerpanden staan, vormt de basis voor dit gedeelte van het bestemmingsplan (tussen Jan Evertsenstraat en Jan Voermanstraat). In het bestemmingsplan wordt de sloop van de waardevolle Knijtijzerpanden dus nogmaals bevestigd. Dat valt te betreuren. Zeker gezien de vertraging van de stadsvernieuwing, die mogelijk ook zal resulteren in een aanpassing van vernieuwingsplannen, verzoeken wij om in het bestemmingsplan behoud van de monumentwaardige panden (orde 1 op de waardenkaarten) nadrukkelijk als mogelijk alternatief op te nemen.

 

Opvallend is dat er bij de bespreking van het Deelgebied Middengebied Noord / Nieuwbouw Uit de Kunst (El Kadisia school) niet gesproken wordt over de toekomst van de bestaande bebouwing. In dit deelgebied bevindt zich het Nova College Mondriaan (voorheen Cartesiuslyceum). Dit waardevolle en beeldbepalende schoolgebouw, orde 2 op de waardenkaarten, wordt naar wij begrepen hebben over een aantal jaren verlaten. Vermoedelijk wordt de politiek dus binnen afzienbare tijd geconfronteerd met de vraag naar de toekomst van dit gebouw. Door in het bestemmingsplan reeds ruimte te maken voor behoud en een nieuwe bestemming, denk bijvoorbeeld aan bedrijfsruimtes, ateliers, of bewoning, is de kans op een goede toekomst voor dit erfgoed groter.

 

In de toelichting op het Deelgebied Spoorstrook Noord XL wordt niet gesproken over de Herdenkingskerk aan de Postjesweg. Dit betekent mogelijk dat hier de komende jaren geen ontwikkelingen zijn te verwachten. Wij hebben echter ooit berichten opgevangen dat de kerk gesloten zou worden. Of dit klopt of niet, het lijkt ons van belang om dit karakteristieke gebouw voor de toekomst te behouden. In het bestemmingsplan zou opgenomen moeten worden dat het gebouw na een eventuele sluiting bij voorkeur behouden blijft, en dat functieverandering mogelijk is.

 

In hetzelfde deelgebied bevindt zich het ROC midden. Deze school zal in de toekomst vervangen worden door woningbouw. Een uitwerkingsplan moet nog worden gemaakt. Gezien de ligging tussen de te behouden woningen aan de Jan Tooropstraat, Johan Greivestraat en de Karel Klinkenbergstraat, welke zijn gerealiseerd binnen een zeer karakteristieke tuinstedelijke verkaveling (orde 2 op de waardenkaarten), stellen wij voor om in het bestemmingsplan op te nemen dat de woningbouwlocatie een tuinstedelijk karakter krijgt. Bij voorkeur wordt de verkaveling (en bouwhoogte) van de bovengenoemde straten doorgezet in de nieuwbouw.

 

Zeer opvallend in de toelichting op Deelgebied A10-strook Noord 2e fase: Willy Sluiter is dat er sprake is geweest van een idee om de Calvariekerk te slopen. Dit was mogelijk nodig om geluidsproblemen op te lossen. Gelukkig blijkt dit niet nodig te zijn. Iets verder in de toelichting lijkt de deur voor sloop echter wederom op een kier te staan. Tevens staat er dat ruimte gemaakt wordt voor een uitbreiding van de kerk aan de achterzijde. Wij verbazen ons dat in de toelichting de monumentenstatus van de kerk niet vermeld is. Sloop mag daarom nooit een optie zijn. Een uitbreiding van het gebouw is mogelijk, maar moet zorgvuldig gebeuren. Ook dient het groen rond de kerk zoveel mogelijk behouden blijven. De in het bestemmingsplan geboden ruimte voor nieuwbouw moet zeer beperkt blijven.

 

In de toelichting op Deelgebied A10 strook Zuid is sprake van ruimte voor nieuwe kantoren, onder andere op de plek van het Comenius Lyceum. Gezien de crisis op de kantorenmarkt vragen wij ons af of dit nog wenselijk is. Wellicht is het beter om deze ruimte voor andere functies te reserveren.

 

Het bestemmingsplangedeelte Deelgebied Middengebied Zuid neemt het eerder vastgestelde uitwerkingsplan over. De kaart maakt duidelijk dat er op deze manier ruimte wordt gemaakt voor de realisatie van volledig gesloten bouwblokken. Zoals bekend tast de realisatie van gesloten bouwblokken het tuinstedelijk karakter van Nieuw-West sterk aan. Wij stellen daarom voor om in het bestemmingsplan op te nemen dat de verkaveling, wanneer nog mogelijk, bij voorkeur een open karakter krijgt.

 

Wij hopen dat onze opmerkingen resulteren in een aanpassing van het Ontwerpbestemmingsplan. Indien er vragen zijn vernemen wij dit graag.

 

Hoogachtend,

 

Vereniging Promotie Westelijke Tuinsteden (ProWest)

t.a.v. Erik Swierstra, Tineke Rombout

Jan Tooropstraat 6

1062 BM Amsterdam

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Erfgoedvereniging Heemschut, Commissie Amsterdam.

t.a.v. Norman Vervat

Vondellaan 6

1217 RX Hilversum

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

035-6244320

 

Cuypersgenootschap, Werkgroep Amsterdam.

t.a.v. Ludy Giebels

Pieter Pauwstraat 9

1017 ZJ Amsterdam

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

 

 

Laatst aangepast op woensdag, 13 april 2011 16:39
 
ProWest