Gemeenschappelijke inspraakreactie van drie organisaties over de Structuurvisie Amsterdam Afdrukken

 

•  Stedelijke Vernieuwing moet democratischer en socialer
•  Meer renovatie, functiemenging en hergebruik van gebouwen
•  Bescherm de eigen identiteit, het erfgoed en het groen van Nieuw-West
•  Benoem de Sloterplas en oevers tot monument

Plannen gemeente versoberd: opnieuw inspraak
Bestuurders dromen graag over hun toekomst van hun eigen gemeente, ook al reikt die behoorlijk ver. Zo ook in Amsterdam. Momenteel buigt de gemeenteraad zich over een Structuurvisie. Hierin wil men het beleid tot 2040(!) vastleggen. Er is hierover reeds inspraak geweest maar door de internationale kredietcrisis en de enorme kostenoverschrijding bij de Noord- Zuidlijn heeft de gemeente haar plannen moeten bijstellen.

Op de commissievergadering van 24 november 2010 mochten de Amsterdammers zich over de gewijzigde ontwerpversie uitspreken. Drie organisaties die zich de toekomst van Nieuw- West hebben aangetrokken (ProWest, Erfgoedvereniging Heemschut en Cuypersgenootschap) hebben toen gezamenlijk op het document gereageerd. Ook hebben zij die gelegenheid toen benut om nogmaals hun eigen visie op de Stedelijke Vernieuwing in Nieuw West te geven. Volgens hen kan er nog veel verbeterd worden.

Hieronder een samenvatting van deze inspraakreactie.

Ruimtelijke Ordening
De drie organisaties wensen meer men- ging van wonen, werken en recreëren in Nieuw-West. Bestuurders moeten investeren in hergebruik van kantoor- en bedrijfspanden en in de kwaliteit van de openbare ruimte. Leegstaande gebouwen dienen – in samenspraak met belanghebbenden en omwonenden – een andere (milieuvriendelijke) functie te krijgen.

De verantwoordelijkheid voor de verkaveling behoort terug te keren bij de overheid. Verder pleiten de insprekers voor behoud van de typisch Amsterdamse lobbenstructuur (met de groene scheggen ertussenin), de eigen groenstructuur van Nieuw-West en het resterende polderlandschap ten westen van de stad. De Lutkemeer in Osdorp mag volgens hen niet volledig worden bestemd als bedrijventerrein.

Wonen
Volgens de insprekers moet de Stedelijke Vernieuwing in Nieuw-West heel anders worden aangepakt. Het mag niet alleen gaan om vastgoedbeheer; sociale aspecten behoren meer aandacht te krijgen. Als massale kaalslag wordt vervangen door een beleid van kleinschalige 'chirurgische' ingrepen kunnen buurten hun eigen karakter behouden. Er wordt nog steeds te veel van bovenaf gestuurd. Actieve bewonersparticipatie dient echter al in een vroeg stadium van de herstructurering plaats te vinden. Het accent moet dan verschuiven van sloop/nieuwbouw naar renovatie van sociale huurwoningen.

Bij dure nieuwbouw treedt veel structurele leegstand op terwijl er anderzijds een groot tekort is aan betaalbare sociale huur- en koopwoningen voor de lagere inkomensgroepen.

De drie organisaties verwachten dat Maatschappelijk Gebonden Eigendom (‘Koopgarantsysteem’) de kloof tussen huur en koop kan overbruggen. Eigen initiatief van bewoners (collectief particulier opdrachtgeverschap, eventueel met begeleiding van corporaties), verdient ondersteuning (garantstelling).

Cultuurhistorie
De drie organisaties zijn van mening dat het Algemeen Uitbreidingsplan van Van Eesteren (dat ten grondslag ligt aan de bouw van de Westelijke Tuinsteden) meer respect verdient. Behoud van de cultuurhistorie in Nieuw-West dient volwaardig onderdeel te zijn van het vernieuwingsbeleid. De typerende kenmerken van de stedenbouw en architectuur van Nieuw-West (asymmetrie, reeksen, open verkaveling, stempels, stroken- bouw) behoren – ook bij nieuwbouw – intact te blijven.

De insprekers willen geen nieuwbouw in de Hoofdgroenstructuur en zijn tegen sluipende verstedelijking van de oevers van de Sloterplas en schaalvergroting in het Sloterpark. Sloterplas en oevers zouden tot gemeentelijk monument moeten worden benoemd (zoals voorgesteld in de ‘Top 100 Jong Erfgoed 2008 van Herrema’).

Meer informatie
De inspraakreactie van ProWest, Erfgoedvereniging Heemschut en Cuypersgenootschap op de Ontwerp Structuurvisie Amsterdam 2040 is te raadplegen op de websites www.samennieuwwest.nl en www.prowest.nl.

mr. drs. R.N.A. Bakker, 1-12-2010


Van: www.westerpost.nl (de Westerpost van 1 december 2010).

 

Laatst aangepast op donderdag, 02 december 2010 18:45
 
ProWest