Inspraakreactie op de Nota van Beantwoording Ontwerp Structuurvisie Amsterdam 2040 Afdrukken

 

Positief:

 • De expliciete uitspraak: bescherming van de stedenbouwkundige en architectonische kwaliteiten van de stad binnen én buiten de Ring.
 • Functiemenging bij station Sloterdijk.
 • De noordoever van de Sloterplas wordt stadspark (de twee nieuwbouwscenario's zijn geschrapt).

 

Negatief:

 • Er zijn onvoldoende garanties dat de stedelijke vernieuwing rekening houdt met de typerende stedenbouwkundige structuren en architectonische kenmerken van Nieuw- West.
 • Het bestaan van het AUP wordt door de gemeente vrijwel genegeerd. De enige directe verwijzing ernaar betreft de hoogte van de bebouwing.
 • Het ruimtelijk beleid wordt sterk van bovenaf gestuurd; de bewonersparticipatie is minimaal.

 

ProWest, Heemschut en Cuypersgenootschap adviseren de stedelijke vernieuwing anders aan te pakken en dit in de Structuurnota vast te leggen:

 • Maak eerst een gedegen analyse van de situatie alvorens aan de slag te gaan.
 • Verschuif het accent van sloop/nieuwbouw naar renovatie van sociale huurwoningen.
 • Bij nieuwe (dure) koopwoningen in Nieuw-West treedt vaak structurele leegstand op. Bouw liever voldoende betaalbare sociale huur- en koopwoningen voor de lagere inkomensgroepen. Vul het gat tussen sociale huur en koop met Maatschappelijk Gebonden Eigendom. Op het Zeeburgereiland is het Koopgarant Systeem al op erfpachtgrond toegepast.
 • Zorg voor meer functiemenging door gemengde programmering en stimuleer hergebruik. Geef leegstaande gebouwen een andere (milieuvriendelijke) functie en doe dit in samenspraak met belanghebbenden en omwonenden. Versoepel de regelgeving om tijdelijke invullingen te stimuleren.
 • Verbeter de proceskwaliteit. Geen massale kaalslag (waarna de grond jarenlang braak ligt) maar kleinschalige chirurgische ingrepen waarbij het eigen karakter van buurten gehandhaafd blijft.
 • Baseer het vernieuwingsbeleid niet alleen op het vastgoedbeheer. Geef de sociale aspecten van de stedelijke vernieuwing meer prioriteit. Neem de bewoners serieus en houd in het beleid rekening met voldoende mogelijkheden voor actieve bewonersparticipatie in een vroeg stadium. Steun eigen initiatief van bewoners (collectief particulier opdrachtgeverschap, eventueel met begeleiding van corporaties) door een garantiestelling te verlenen.
 • Respecteer de cultuurhistorie in het AUP-gebied wat de ruimtelijke structuren betreft (asymmetrie, reeksen, open verkaveling, stempels, stroken). Laat de Waardenkaarten voor de AUP-gebieden van BMA een grote rol spelen in de keuze voor sloop/nieuwbouw of renovatie. Houd rekening met het ARS-advies om de kernkwaliteiten van AUP-gebieden nader te definiëren en vernieuwingsplannen hieraan te toetsen.
 • Bewaak de kwaliteit van de bebouwing en de openbare ruimte. Breng de verantwoordelijkheid voor de verkaveling in Nieuw-West terug bij de overheid.
 • Bescherm de Sloterplasscheg en de typerende groenstructuren van Nieuw-West zoals beschreven in het rapport: De toekomst van de groenstructuur van Parkstad van Yttje Feddes. Sta geen nieuwbouw in de Hoofdgroenstructuur toe. Voorkom sluipende verstedelijking van de oevers van de Sloterplas en schaalvergroting in het Sloterpark. Benoem de Sloterplas met oevers tot gemeentelijk monument (Dit heeft ook een plek in de 'Top 100 Jong Erfgoed 2008 van Herrema').
 • Bescherm het resterende polderlandschap ten westen van de stad. Zie af van de realisatie van de laatste fasen van het bedrijventerrein in de Lutkemeerpolder en investeer liever in bestaande verouderde bedrijventerreinen.


Namens de Vereniging ProWest, Erfgoedvereniging Heemschut en Cuypersgenootschap,

mr. drs. R.N.A. Bakker & ir. H.P. de Haan, Vereniging ProWest

drs. N. Vervat, Erfgoedvereniging Heemschut, afd. Amsterdam

dr. L.A.M. Giebels, voorzitter en secretaris Stichting Cuypersgenootschap, afd. Amsterdam


Amsterdam, 24 november 2010


Vereniging Promotie Westelijke Tuinsteden (ProWest)
Jan Tooropstraat 6
1062 BM Amsterdam
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Erfgoedvereniging Heemschut, Commissie Amsterdam.
Vondellaan 6
1217 RX Hilversum
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Stichting Cuypersgenootschap, Werkgroep Amsterdam.
Pieter Pauwstraat 9
1017 ZJ Amsterdam
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Laatst aangepast op dinsdag, 30 november 2010 13:19
 
ProWest