Reactie AGV op Inspraakreactie ProWest op Ontwerp-Waterbeheerplan AGV 2010-2015 Afdrukken

 

Uit: Inspraaknota Waterbeheerplan AGV 2010-2015

 

Reactie AGV op Inspraakreactie ProWest op Ontwerp-Waterbeheerplan AGV 2010-2015

 

4.9 ProWest

 

ProWest verzoekt AGV om in het Waterbeheerplan (WBP) een werkwijze op te nemen voor een verplichte preventieve watertoets voor alle bouwplannen en bij stedelijke vernieuwing in Nieuw West.

 

Reactie AGV:

Op de eerste plaats spreekt AGV zijn waardering uit voor de opbouwende en meedenkende zienswijze van de vereniging op het Waterbeheerplan van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. In de Wet ruimtelijke ordening is vastgelegd hoe en wanneer een initiatiefnemer de waterbeheerder bij haar plan moet betrekken. AGV heeft in paragraaf 4.3.7 van zijn WBP zijn proactieve werkwijze verwoord. Via het instrument van de Watertoets worden bouwplannen getoetst aan de voorwaarden voor een goed functionerend watersysteem in de directe en wijdere omgeving van het project. Daarnaast zal AGV in de komende jaren, meer dan voorheen, steeds vooruitlopend op de planvorming met gemeentes (en stadsdelen) in overleg treden over toekomstige ruimtelijke plannen. Op basis van zijn beleid adviseert AGV in de desbetreffende projecten over oppervlaktewater, grondwater, hemelwater en afvalwater.

 

De vereniging ProWest stelt dat het Gemeentebestuur van Amsterdam de Rijksnota Richting Parkstad 2015 niet juist interpreteert als het zegt dat het vergroten van de waterbergingscapaciteit in Nieuw West niet noodzakelijk is. Immers laag gelegen gebieden met een hoge bebouwingsgraad (zoals Nieuw West) zijn per definitie kwetsbaar voor wateroverlast. De vereniging ProWest vraagt het waterschap om herijking van het watersysteem in Nieuw West bij hevige neerslag.

 

Reactie AGV:

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft in 2005 op verzoek van provincie Noord-Holland in beeld heeft gebracht of de watersystemen in haar beheergebied bestand zijn tegen de verwachte klimaatveranderingen. Voor Amsterdam is een quick scan uitgevoerd uitgaande van het op nationaal niveau overeengekomen klimaatscenario en een nog zwaarder scenario. In beide gevallen was de conclusie dat er geen problemen zijn met het watersysteem in Nieuw West bij hevige neerslag. Zoals beschreven in het Waterbeheerplan 2010-2015 (pagina 31) heeft het waterschap in het NBW- actueel de afspraak gemaakt dat in 2012 wordt bezien of met nieuwe klimaatscenario’s een nieuwe wateropgave wordt berekend. Afgezien daarvan blijft het waterschap bij stedelijke vernieuwingsprojecten in Nieuw West betrokken, ook op het gebied van waterberging. Er worden bijvoorbeeld maatregelen opgenomen die ervoor zorgen dat een herinrichting of ontwikkeling geen verslechtering van de waterberging in Nieuw West veroorzaakt. Naast het watertoetsoverleg, dat op initiatief van de initiatiefnemer wordt opgestart, houden medewerkers van het waterschap hun ogen en oren open voor nieuwe ontwikkelingen in Nieuw West en proberen zelf ook vroegtijdig in de planvorming aan te schuiven.

 

De Vereniging ProWest vraagt het waterschap om met corporaties en deelraad na te denken over een goede stedenbouwkundige inpassing van de waterberging in Nieuw West

 

Reactie AGV:

Deze suggestie stelt het waterschap op prijs. Het waterschap ziet zeker ook de voordelen om voor het totale watersysteem van Nieuw West een plan te maken dat stedenbouwkundig en landschappelijk aansluit bij Nieuw West. Naast waterberging zou hierin ook aandacht moeten zijn voor droogte, grondwater, hemelwater en afvalwater. Met een dergelijke ‘watervisie’ kan een brug worden geslagen tussen waterbeheerder en ruimtelijke ordenaar, wat in belang is van stadsdelen, waterschap en inwoners. Het opstellen van een ‘watervisie’ kan alleen als alle betrokken overheden willen en kunnen deelnemen, het is een facultatief plan. Het waterschap heeft de stadsdelen in Nieuw West in de afgelopen jaren benaderd om gezamenlijk een ‘watervisie’ op te stellen. Een aantal stadsdelen in Nieuw West hebben hierop enthousiast gereageerd, maar niet allemaal. Vandaar dat er nog niet is gestart met een integrale ‘watervisie’ voor dit deel van de stad. Het waterschap hoopt dat als de herindeling van de stadsdelen een feit is, stadsdeel Nieuw West samen met het waterschap een ‘watervisie’ wil opstellen.

 

De vereniging Pro-West vraagt om snelle aansluiting van twee volkstuincomplexen die nu nog ongezuiverd lozen in sloten die in verbinding staan met de Sloterplas

 

Reactie AGV:

Op dit moment zijn drie van de vier volkstuinparken parken zijn niet aangesloten. Een bepaalde mate van zuivering van deze lozingen vindt plaats door middel van septictanks. Het waterschap is echter net als Pro-West voorstander van het aansluiten van de volkstuinparken op de riolering. De stadsdelen zijn bestuurlijk verantwoordelijk voor de aansluiting van volkstuinparken op de riolering. De ambitie van het stadsdeel in de Osdorperbinnenpolder-Laag is dat de drie volkstuinparken in 2012 zijn aangesloten. De bedoeling is dat dit gebeurt in combinatie met de realisatie van Tuinen van West.

 

Het waterschap is bezig met het opstellen van het watergebiedsplan Osdorperbinnenpolder-Laag. Hierin wordt het peilbesluit voor de komende 10 jaar onderbouwd en worden zonodig maatregelen opgenomen om het watersysteem te verbeteren. Het opstellen van het watergebiedsplan gebeurt in samenwerking met het stadsdeel, zodat de aansluiting van de volkstuinparken op de riolering en maatregelen die het waterschap gaat nemen in het watersysteem goed op elkaar worden afgestemd. Het waterschap gaat er vanuit dat de planning voor het opstellen en  bestuurlijk vaststellen van watergebiedsplan wordt gehaald zoals staat vermeld op kaart 4 in de bijlage van het waterbeheerplan

 

Wijzigingen Waterbeheerplan:

Geen

 

Laatst aangepast op dinsdag, 30 november 2010 13:20
 
ProWest