Reactie op Concept-feitenrapportage Evaluatie Vernieuwing Westelijke Tuinsteden Afdrukken

 

Aan de heer J. Storteboom,

Bureau Koers Nieuw West

Marius Bauerstraat 30-I

Postbus 9096

1006 AB Amsterdam

 

Betreft: Reactie ProWest op Concept-feitenrapportage Evaluatie Vernieuwing Westelijke Tuinsteden

 

Amsterdam, 28-10-2010

 

 

Geachte mijnheer Storteboom,

 

Met belangstelling heeft ProWest de Concept-feitenrapportage Evaluatie Vernieuwing Westelijke Tuinsteden gelezen. Wij hebben de volgende aanbevelingen:

 

 

Algemeen

 


ProWest adviseert de stedelijke vernieuwing anders aan te pakken:

* Maak eerst een gedegen analyse van de situatie.

* Verschuif het accent van sloop/nieuwbouw naar renovatie van sociale huurwoningen.

* Zorg voor meer functiemenging (gemengde programmering, hergebruik van gebouwen).

* Bouw voldoende betaalbare sociale huurwoningen voor de lagere inkomensgroepen.

* Respecteer de cultuurhistorie (asymmetrie, reeksen, open verkaveling, stempels, stroken). Toets preventief aan de Waardenkaarten van BMA en laat de richtinggevend zijn voor de afweging sloop/nieuwbouw of renovatie.

* Bewaak de kwaliteit van de bebouwing en de openbare ruimte. Breng de verantwoordelijkheid voor de verkaveling terug bij de overheid.

* Bescherm de typerende groenstructuren van Nieuw West. Sta geen nieuwbouw in de Hoofdgroenstructuur toe.

* In het concept-rapport zijn veel passages gewijd aan de bereikte resultaten wat betreft het vastgoedbeheer. Geef de sociale aspecten van de stedelijke vernieuwing meer prioriteit. Neem de bewoners serieus en houd in het beleid rekening met voldoende mogelijkheden voor actieve bewonersparticipatie (van begin tot eind).


Hoofdstuk 3: Ruimtelijk

 


3.1.3. Doelstellingen bereikbaarheid (p. 24)

* Bescherm het fijnmazige OV-netwerk en houd vast aan de normfrequenties van het Programma van Eisen van de Stadsregio Amsterdam voor de vervoersconcessie Amsterdam.

* Start geen dure prestige projecten die ten koste gaan van het huidige fijnmazige OVnet. Leer van de ervaringen met de Noord-Zuidlijn.

* Sluit bij uitbreiding van het OV-net zoveel mogelijk aan bij de bestaande infrastructuur. Ga hierbij voorzichtig om met (landelijke) groengebieden (bijv. Weilandje Vrije Geer, Tuinen van West). Overweeg verlenging van tramlijn 1 naar Schiphol. Benut de T106 als (extra) OV-route naar de Haarlemmermeer.

3.1.4 Doelstelling parkeren (p. 24-25)

* Volgens ProWest mogen de door de overheid te hanteren algemene parkeernormen voor auto's in woonbuurten niet leiden tot sloop van monumentwaardige gebouwen (achterliggend doel: nieuwbouw met een ondergrondse parkeergarage mogelijk te maken en de lokale parkeerproblematiek in de buurt te ontlasten).

3.1.5 Doelstelling kwaliteitsborging (p. 25)

Volgens ProWest zou nog moeten worden toegevoegd:

* het 'Advies Monumentenlijst Amsterdam Slotervaart' van Urban Fabric over de waardering van bijzondere bebouwing in Slotervaart (oktober 2008);

* het rapport 'De toekomst van de Groenstructuur van Parkstad' van Yttje Feddes (december 2009).

* Zie ook p. 32 en 33.

3.2.2 Stand van zaken netwerken (p. 29-30)

* Breng het beheer van het publiek domein terug bij de overheid. Dan worden de in het geding zijnde openbare belangen waarschijnlijk beter tegen elkaar afgewogen.

* Demokratische controle op het beleid dient gewaarborgd te worden.

3.2.6 Stand van zaken kwaliteitsborging (p. 33 en 34)

* 'Waarderingskaarten': In Tabel 3.1 'Woningbouwcomplexen met de hoogste waardering' moet bij vernieuwingsgebied Slotermeer-Noord in de rechterkolom 'Van Eesterenbuurt/Airey-woningen' worden toegevoegd: 'Waarderingskaart: Orde 2'.

* 'Kaders voor groen': Toegevoegd moet worden: het rapport 'De toekomst van de Groenstructuur van Parkstad' van Yttje Feddes (december 2009). De vier stadsdelen hebben zich in februari 2010 in een gezamenlijke intentieverklaring hieraan gecommitteerd.

3.2.7 Stand van zaken Sloterplas (p. 35)

* In de doelstellingen van het Sloterplasoverleg wordt alleen uitgegaan van bestuurlijk overleg tussen bestuurders van overheden (deelraad, centrale stad) en corporaties. ProWest is van mening dat dit overleg geen bestuurlijk onderonsje mag zijn; bewoners (VVS) moeten vooraf worden geconsulteerd en nieuwe informatie moet tijdig aan hen worden teruggekoppeld. ProWest stelt voor om hier de uitgangspunten van de Overlegwet te hanteren.

* ProWest wenst geen sluipende verstedelijking van de oevers en is tegen schaalvergroting in het Sloterpark.

3.2.8 Stand van zaken milieu (p. 36-38)

* ProWest acht de milieu-inspanningen voor de nieuwbouw in Nieuw West (bijv. aansluiting van woningen op de stadsverwarming; aanpassing EPC-norm) aan de magere kant.

* ProWest adviseert om meer nadruk te leggen op de aangescherpte milieuprestatienormen bij duurzame renovatie.

 

Hoofdstuk 6: Participatie


6.1 Participatie (p. 50)

* Toegevoegd moet worden: de erfgoedorganisaties (ProWest, Erfgoedvereniging Heemschut, Cuypersgenootschap). Deze consultatie dient reeds in de beginfase plaats te vinden.

* ProWest sluit zich aan bij de opmerkingen van de bewonerscommissies in Nieuw-West en de Huurdersvereniging Amsterdam inzake de tekortkomingen in de bewonersparticipatie bij de Stedelijke vernieuwing in Nieuw West (zie hieromtrent de door hen gemaakte opmerkingen in discussieronde in de notulen van de vorige bijeenkomst, d.d. 1 juli 2010).


Namens de vereniging ProWest,

T. Rombout  en mr. drs. R.N.A. Bakker

 

Laatst aangepast op dinsdag, 30 november 2010 13:30
 
ProWest