Lijst van monumentwaardige panden in Nieuw-West Afdrukken

 

Aan het Dagelijks Bestuur
Van Stadsdeel Nieuw-West
T.a.v. portefeuillehouder P. de Wilt
Postbus 2003
1000 CA  Amsterdam


Amsterdam, 4 augustus 2010

Geachte heer De Wilt,

Bij deze bieden wij u onze lijst van monumentwaardige panden in Nieuw-West aan. Dit overzicht is ontstaan d.m.v. intensieve inventarisaties in de Westelijke Tuinsteden, literatuuronderzoek, en met behulp van instrumenten als de Wederopbouwtop 100 van wethouder Herrema uit 2008, rapporten van BMA en Urban Fabric, en de wederopbouwdatabank van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed.

Tijdens het gesprek op dinsdag 8 juni gaven we aan nog circa dertig panden te willen toevoegen aan de monumentenlijst van Nieuw-West. Door het stadsdeel werd tijdens het gesprek de opmerking gemaakt voorzichtig te zijn met het voordragen van extra lagere (H)scholen uit de jaren vijftig omdat een aantal belangrijke voorbeelden al een monumentenstatus heeft of krijgt. Door deze opmerking werden we gestimuleerd nog een keer zeer kritisch naar onze lijst te kijken. Besloten werd deze enigszins op te schonen. Zo bevonden zich enkele objecten op de lijst die wel bijzonder waren, maar die door een onzorgvuldige herbestemming of te grootschalige renovatie, zoals de OLV Zeven Smarten en de Verfdozen van architect Warners, veel van hun waarde hebben verloren. Tegelijkertijd hebben we besloten om enkele objecten, die zich op een 'restlijst' bevonden, nog aan deze concept monumentenlijst toe te voegen. Deze objecten, zoals de woontorens van Torenwijck (Ruimzicht en Vrijzicht) en het 'BH-gebouw' van architect Frans Van Gool in Overtoomse Veld, zijn duidelijk van zeer hoge kwaliteit, en verdienen mogelijk ook een monumentenstatus. Ook hebben enkele objecten waar reeds een sloopbesluit voor is genomen een plek op de lijst gekregen.

De lijst bestaat uit een gevarieerde selectie van in totaal 34 gebouwen en complexen uit de wederopbouwperiode. Dit lijkt meer dan het is. Het is voor het stadsdeel Nieuw-West, bij volledige aanwijzing van de lijst, bijna een verdubbeling van het aantal beschermde monumenten. Voor een gebied met meer dan 100.000 inwoners, met duidelijk zeer grote cultuurhistorische waarden en dus de belangrijke plicht om deze veilig te stellen, is het, zeker in vergelijking met de aangewezen aantallen in andere stadsdelen, niet heel veel.

Of de selectie nu compleet is, als dat al mogelijk is, is moeilijk te zeggen. Wellicht heeft het stadsdeel of Bureau Monumentenzorg nog extra kandidaten voor de lijst. Ook willen wij opmerken dat ervaring in de oudere stadsdelen heeft geleerd dat een eerste inventarisatie, hoe zorgvuldig die ook gebeurt, vaak nog enige lacunes kan vertonen.

Wij hebben de lijst opgedeeld in een aantal categorieën. De volgorde binnen deze categorieën is willekeurig.

Onze organisaties hopen samen met u in 2010, zoals we dat eerder ook in samenwerking met stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer hebben gedaan, met behulp van deze lijst, een aantal stappen te zetten in de richting van een volgende aanwijzingsronde van gemeentelijke monumenten. Tevens willen wij samen met u onderzoeken of een rijksmonumentenstatus voor de kwetsbare Sloterhof, reeds een gemeentelijk monument, een haalbaar en goed idee is. Ook is het volgens ons een goed idee om te onderzoeken of het mogelijk en wenselijk is om nog een tweede stuk tuinstad, bijvoorbeeld een zeer gaaf behouden deel van Geuzenveld of Slotervaart, te beschermen als (filiaal van het oorspronkelijke) Van Eesterenmuseum. Tot slot wijzen we ook nog op de noodzaak om, mogelijk op een later moment, meer te doen aan het erfgoed uit de pre-stedelijke periode. Volgens onze organisaties verdient bijvoorbeeld een aantal in het in 2002 door de Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek uitgevoerde onderzoek genoemde boerderijen nog een plek op de gemeentelijke monumentenlijst.

Hoogachtend,

Vereniging Promotie Westelijke Tuinsteden (ProWest)
t.a.v. Erik Swierstra, Tineke Rombout
Jan Tooropstraat 6
1062 BM  Amsterdam
tel. 020 - 3882633
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Bond Heemschut, Commissie Amsterdam.
t.a.v. Norman Vervat
Vondellaan 6
1217 RX  Hilversum
035 - 6244320
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Cuypersgenootschap, Werkgroep Amsterdam.
t.a.v. Ludy Giebels
Pieter Pauwstraat 9
1017 ZJ  Amsterdam
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Lijst van monumentwaardige panden in Nieuw-West

De eerste groep is in feite klaar voor aanwijzing, er is geen directe bedreiging door sloop of stadsvernieuwing. De waarde is duidelijk. In enkele gevallen is door BMA (Bureau Monumenten en Archeologie) al een positief advies gegeven aan voormalig stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer.

1. 'Boerderijwoningen'. Cort van der Lindenkade, De Bazelhof e.o. W.M. Dudok, 1953-1957 – Geuzenveld.

Deze woningen zijn reeds besproken met het voormalig stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer. Het stadsdeel was net als BMA enthousiast over een aanwijzing. Aangezien deze zorgvuldig gedetailleerde woningen, gelegen binnen een bijzonder stedenbouwkundig plan, in de verkoop gaan / zijn is een snelle aanwijzing noodzakelijk om ondeskundige verbouwingen te voorkomen.

2. Twee onder een-kap eengezinswoningen. Oranjestraat e.o. G. Timmers, 1955 – Slotermeer.

Deze woningen (vijf blokjes) zijn stedenbouwkundig zeer bijzonder gepositioneerd en architectonisch erg interessant en opvallend gaaf behouden. BMA is positief over aanwijzing.

3. Woningen met winkelstrip. Dijkgraafplein e.o. J.P. Kloos, 1963-1970 – Osdorp.

Opgenomen in de top 100 van wethouder Herrema uit 2008. Aanvraag voor gemeentelijke status door Heemschut okt. 2009, deze aanvraag is echter nog niet in behandeling genomen.

Dit complex behoort tot de belangrijkste kandidaten voor de monumentenlijst. Niet alleen stedenbouwkundig is het van belang, ook is het als één van de belangrijkste werken van de toonaangevende functionalist J.P. Kloos absoluut monumentwaardig.

4. Sint Lucaskerk. Osdorper Ban 130. Th. Taen, Th. Nix, 1964-1965 – Osdorp.

Opgenomen in Top 100 van Herrema uit 2008. Het Cuypersgenootschap heeft een waardestelling geschreven.

Een interessante en gaaf behouden kerk van de architecten Taen en Nix. Bevat ook enkele interessante kunsttoepassingen. De vraag is tot wanneer de kerk nog in gebruik zal zijn. Om sloop na een eventuele sluiting te voorkomen is een spoedige aanwijzing noodzakelijk.

5. KAV autoverhuurbedrijf (Voorheen Caltex / Elima). Hoek Johan Huizingalaan / Hemsterhuisstraat. H.A.M. van den Berg, 1957-1961 – Slotervaart.

De waarde van dit bedrijfsgebouw is aangetoond in het onderzoek door Urban Fabric. Het voormalige Stadsdeel Slotervaart heeft zonder directe aanleiding besloten om het gebouw niet aan te wijzen. Gezien de zeldzaamheid van dit soort gebouwen verzoeken wij het nieuwe stadsdeel met klem om over te gaan tot aanwijzing.

6. Woningen met bedrijfsruimte. Hemsterhuisstraat 67-77. K.J. Mijnarends, 1961-1962 – Slotervaart.

Dit strookje bestaande uit woningen gecombineerd met bedrijfs- of atelierruimten is vooral typologisch erg waardevol. In de Westelijke Tuinsteden, en vermoedelijk ook in andere wederopbouwwijken, komt deze combinatie slechts zelden voor. Het strookje valt op door een verfijnde maar sobere architectuur.

7. Nova College (Voorheen Cartesiuslyceum), Piet Mondriaanstraat 140. Publieke Werken, 1957 – Overtoomse Veld.

Een gaaf behouden middelbare school van Publieke Werken. Een uitstekend ontwerp, voorzien van interessante kunsttoepassingen en allerlei mooie details. Het broertje van het Spinozalyceum in Zuid. Weliswaar is het ensemble waar het Cartesiuslyceum deel van uitmaakte niet meer intact, maar de school is door de gaaf behouden architectuur zeker nog monumentwaardig.

8. Sloterplas met oevers. Dienst der Publieke Werken, 1939-1965.

De Sloterplas en haar oevers zijn het groen-blauwe hart van de Tuinsteden. Ook is dit gebied een interessante groenaanleg uit het midden van de twintigste eeuw. In het gebied zijn eveneens enkele interessante gebouwde monumentale objecten, zoals paviljoen Oostoever, de Noordkade en de bastions, aanwezig. Bescherming d.m.v. een gemeentelijke monumentenstatus kan veel bijdragen aan behoud van dit gebied, en benodigde ontwikkelingen in de juiste richting sturen. Opgenomen in de top 100 van Herrema uit 2008.

De exacte waarde van de volgende panden moet nog worden onderzocht door BMA. Een groot deel is zeker monumentwaardig, enkele zijn twijfelgevallen.

9. Sionskerk. Dr. H. Colijnstraat 82. C. v.d. Bom, 1957 – Geuzenveld.

Deze voormalige gereformeerde kerk is tegenwoordig een moskee. De kerk valt op door haar moderne vormentaal en materiaalgebruik. Een interessant voorbeeld van de vernieuwingen in de naoorlogse kerkbouw en een belangrijk werk van C v.d. Bom.

10. Woongebouw. Nicolaas Anslijnstraat. A. Staal, 1961-1962 – Osdorp.

Dit grote woongebouw aan de oevers van de Sloterplas behoort tot de meest beeldbepalende gebouwen van Osdorp en is één van de betere woongebouwen van architect Arthur Staal. Het gebouw is vrij gaaf behouden. Interessant is ook dat nummer 165 in 2005, en waarschijnlijk nu ook nog, een gaaf behouden interieur van Jan Rietveld uit de jaren zestig bezit.

11. Aeckerstijn, woongebouw met kantoren. Baden Powellweg / Plesmanlaan. W. Vermeer en I. van Herwaarden, 1963-1965 – Osdorp.

Dit gebouw is één van de onbekende juweeltjes van de Westelijke Tuinsteden. Zowel stedenbouwkundig als architectonisch van groot belang.

12. Villa. Braakensiekhof 25. L. Peters, 1963-1966 – Osdorp.

Dit huis was het eigen woonhuis van de bekende architect Lau Peters. De weduwe van de architect woont nog in het huis. Zeer bijzonder is vooral het feit dat de interieurs nog zeer gaaf behouden zijn. Dat maakt de villa vrijwel zeker monumentwaardig.

13. Villa R. Trip. Braakensiekhof 17. B.O. van den Berg, 1960 – Osdorp.

Een zeer interessante en bijzonder gaaf behouden villa. Onderzoek kan uitwijzen wat het exacte belang is.

14. Vrijstaande dokterswoning. Harry Koningsbergerstraat 82. J. Rietveld, 1955 – Slotermeer.

Deze villa is een Parel van Nieuw-West. Het huis is een interessant ontwerp van Jan Rietveld, de zoon van Gerrit Rietveld. Jan is eveneens de ontwerper van de naastgelegen hoogbouwflat, inmiddels Rijksmonument.

15. Villa J. Kok. Funke Küpperstraat 9. A. Cahen, J.P. Girod, 1965 – Osdorp.

Eén van de vroegste ontwerpen van een architect die later zeer bekend zou worden door o.a. zijn ontwerpen voor het Van Abbemuseum te Eindhoven en de Rijksdienst Archeologie in Amersfoort. Het huis is redelijk goed behouden.

16. Galerijwoningen met garages. Eastonstraat. A. Bonnema, ca. 1960-1964 – Osdorp.

Dit gebouw behoort tot de vroegste werken van de architect Abe Bonnema, die vooral in de jaren zeventig en tachtig furore zou maken met werken als de Nationale Nederlanden te Rotterdam. Dit vroege werk toont Bonnema als een sober en bekwaam modernist. Zeer gaaf behouden.

17. Nederlands Hervormde kerk De Ontmoeting (voorheen de Hoeksteen), Louis Couperusstraat. P. Zanstra. D. Elffers, kunsttoepassing, ca. 1963 – Slotermeer.

Dit zeer sobere ontwerp van Piet Zanstra valt vooral op door de speelse dakvorm en het grote betonreliëf van Dick Elffers. Stedenbouwkundig van groot belang. Jammer is wel dat de kerktoren, die op het lagere volume links van de kerk stond, reeds gesloopt is.

18. 900 galerijwoningen (5 blokken). Remijden, Geerban, Boutenburg e.o. (systeembouw, RBM). F.J. van Gool, 1957-1960 – Osdorp.

Dit indrukwekkende en zorgvuldig ontworpen ensemble van de bekende architect Frans van Gool laat uitstekend de snelle schaalvergroting in de naoorlogse jaren zien. Interessant is ook het moderne bouwsysteem en de vele technische snufjes die in de gebouwen zijn toegepast.

19. Entreepartij Sportpark Ookmeer. H. Bonpad / Troelstralaan. C. Nieuwenhuis (Dienst PW), 1963 – Osdorp.

Een expressieve entreepartij van schoon beton. Een object op de grens tussen gebouw en kunstwerk.

20. NV Amsterdamse Naaimachinehandel A. Lewenstein. Pieter Calandlaan 5-7. J.B. Ingwersen, 1960-1965 – Slotervaart.


Op het eerste gezicht lijkt dit confectiecentrum uit de jaren zestig weinig bijzonder. Dat maakt dat het al vaak over het hoofd is gezien. Bij nadere bestudering vallen echter de zorgvuldige detaillering en het gave karakter op. Verder onderzoek leert dat dit gebouw één van de eerste complete prefab-gebouwen van Amsterdam is. Niet alleen de gevels maar ook de balken, kolommen en vloeren werden pasklaar aangevoerd. Ondanks de later toegevoegde extra laag, waar bij de bouw al rekening mee was gehouden, en de storende zonwering en entreepartij, een zeer interessant gebouw.
(Dit gebouw is gesloopt in april 2020.)

21. Gebouw Gemeentelijke Sociale Dienst. Overschiestraat 3. F. van Gool, 1971-1978 – Overtoomse Veld.

Dit bekende kantoorgebouw, de 'BH', is door zijn golvende en opgetilde gevel, welke is opgebouwd uit gestandaardiseerde elementen, het beste en mooiste kantoorgebouw van Frans van Gool. Deze architect ontwierp in de Westelijke Tuinsteden ook de reeds genoemde 900 galerijwoningen in Osdorp en het 'Blue-Banddorp' in Slotervaart. Het gebouw behoort ook tot de betere kantoorgebouwen uit de jaren zeventig. Ondanks zijn nog jonge leeftijd kwetsbaar, kantoorgebouwen worden meestal na twee of drie decennia afgeschreven. Aanwijzing is dus belangrijk.

22. Zes woontorens met garages. Torenwijck. Ruimzicht en Vrijzicht. H.T. Vink, W. van de Kuilen, 1965 – Osdorp.

Zeer zorgvuldig ontworpen en beeldbepalende woontorens. Verdienen mede vanwege hun belang voor het aanzien van de Westelijke Tuinsteden bescherming.

De volgende objecten zijn monumentwaardig, maar aanwijzing ligt op dit moment gevoelig vanwege opname in stadsvernieuwingsprojecten. Voor deze panden is geen sloopdreiging. Wel kan door onzorgvuldige renovatie het karakter van de gebouwen verloren gaan. Tijdige aanwijzing is daarom van groot belang.

23. 64 bejaardenwoningen. Jan Bottemastraat. e.o. Jan Rietveld, Aldo van Eyck, 1953-1954 – Slotermeer.

Deze belangrijke bejaardenwoningen trekken al sinds de bouw veel aandacht en zijn dan ook terecht opgenomen in de top 100 van wethouder Herrema uit 2008. De woningen vallen op door het speelse stedenbouwkundige plan en de zorgvuldige architectuur. Een geslaagd samenwerkingsproject tussen twee jonge veelbelovende architecten. Bedoeling is om deze woningen op termijn te renoveren.

24. H-School De Kans (voorheen De Kade en Burgemeester Röellschool). Thomas van Aquinostraat 2. Dienst Publieke Werken, 1954? – Slotermeer.

Deze school is met de conciërgewoning vrij gaaf bewaard gebleven. Aanvankelijk dreigde sloop, nu wordt de school toch behouden. Mede gezien de fraaie ligging en het nog gave karakter van het oorspronkelijke deel vinden wij, net als het voormalige stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer, deze school een interessante aanvulling voor de monumentenlijst. Het gebouw bevat enkele kunsttoepassingen.

25. Vier stroken met 216 portieketagewoningen en garages. Sape Kuiperplantsoen e.o. Th. J. Lammers, 1953 – Slotermeer.

Lammers was vooral in de jaren twintig en dertig actief. Deze stroken laten zien dat de rijke vormentaal van deze periode voor hem na de oorlog nog steeds actueel was. Een zeer bijzonder stukje Slotermeer, dat ook vrij goed behouden is. BMA is positief over plaatsing.

26. Herdenkingskerk. Postjesweg. H. Geels, 1953-1964 – Overtoomse Veld.

Deze kerk is een belangrijk voorbeeld van het werk van de productieve architect H. Geels. De kerk is goed behouden. Volgens ons en Urban Fabric architectonisch en stedenbouwkundig van belang.

Voor de volgende (zeer) belangrijke objecten dreigt door vernieuwing sloop. In enkele gevallen is een concreet sloopbesluit al genomen:

27. Pascal lyceum (Calvijn College). Schipluidenlaan 10-12. J.B. Ingwersen, 1967 – Overtoomse Veld.

Dit bouwwerk wordt wel gezien als het late meesterwerk van de belangrijke architect J.B. Ingwersen. Ingwersen bouwde hier een scholencomplex bestaande uit verschillende volumes. Het expressieve gebruik van beton is duidelijk ontleend aan het werk van Le Corbusier.

De toekomst van dit rijksmonumentwaardige complex is door stadsvernieuwing onduidelijk. Mogelijk is het in de uitwerkingsfase nog volledig in te passen. Gezien de sloop van belangrijke en beeldbepalende bouwwerken als de Pius-X, de Opgang, en het Andreasziekenhuis, is behoud en inpassing van dit gebouw van het grootste belang. De Rijksdienst Cultureel Erfgoed, bezig met een inventarisatie van het erfgoed uit de latere wederopbouwperiode, is door ons attent gemaakt op dit gebouw en de huidige situatie.

28. R.K. Lagere School Sint Lucas. Notweg 32. Dienst der Publieke Werken, 1959 – Osdorp.

Een interessante en vernieuwende school van de hand van Publieke Werken. Dit gebouw bevindt zich in de gevarenzone door vernieuwing van de Wildemanbuurt. Mede door inspraak van onze organisaties gaat het stadsdeel nogmaals kijken of inpassing en hergebruik toch haalbaar is.

29. Staalmanpleincomplex. Abraham Staalmanplein e.o. A. Staal, C. Keesman, 1956-1958 – Slotervaart.

Dit belangrijke ensemble bestaat uit het zeer karakteristieke Staalmanplein, een woonhaak, en enkele stroken met woningbouw. Door de vernieuwing van de buurt dreigen zowel het plein als de haak te verdwijnen. De stroken wil men behouden. Behoud van de woonhaak is door de aanleg van het park zeer moeilijk. Met de Alliantie zijn onze organisaties in overleg over behoud en hergebruik van het plein. Bescherming d.m.v. een monumentenstatus van het plein met de overige delen van het ensemble is, zoals ook gebleken is uit onderzoek door Urban Fabric, zeer op zijn plaats.

30. De Knijtijzers, wooncomplex met 364 woningen en bedrijfsruimtes. Jan Evertsenstraat, Jan Voermanstraat e.o. H. Knijtijzer, 1959 – Overtoomse Veld.

Zowel stedenbouwkundig, typologisch als architectonisch van zeer grote waarde. Vermoedelijk is dit ensemble zelfs Rijksmonumentwaardig. Een sloopbesluit was in 2010 reeds genomen.

P.S. Op 13 december 2012 heeft Stadsdeel Nieuw-West de Knijtijzerpanden alsnog op de Gemeentelijke Monumentenlijst geplaatst.

31. Voormalige Renaultgarage. Notweg. Architect en bouwjaar onbekend – Osdorp.

Deze voormalige garage, waarschijnlijk uit het begin van de jaren zestig, is typologisch en architectonisch erg interessant. Slechts weinig vergelijkbare gebouwen zijn in de regio Amsterdam bekend. Vermoedelijk dient het gebouw te verdwijnen bij de vernieuwing van de Wildemanbuurt. Wenselijk is om het net als de Lucasschool in te passen in de nieuwbouw. De kansen van hergebruik zijn door het huidige gebruik van het gebouw bewezen.

32. Portieketagewoningen met winkels, bibliotheek en verenigingslokaal. Johan Jongkindstraat (tussen Derkinderenstraat en Station Lelylaan). H. Klarenbeek, 1959-1960 – Overtoomse Veld.

Deze blokjes zijn net als de aan de andere zijde van het spoor gelegen Sloterhof gebouwd met het airey-systeem. De ontwerper van dit complex, H. Klarenbeek, was een assistent van de architect van Sloterhof, J.F. Berghoef. Het complex is door zijn plek beeldbepalend, en mede door het gave karakter monumentwaardig. Bescherming van dit ensemble, i.p.v. realisatie van de geplande grootschalige nieuwbouw, zal ook bijdragen aan de betekenis van het behoud van de Sloterhof.

33. Portieketagewoningen, bejaardenwoningen en grootschalige kunsttoepassingen. Blomwijkerpad, Groenpad. J. Schipper, 1958-1959 – Osdorp.

Deze prachtige portieketagewoningen vormen samen met de bejaardenwoningen een zeer geslaagd stedenbouwkundig ensemble. Tot sloop van de bejaardenwoningen is reeds besloten. Bedoeling volgens de huidige plannen is om de portieketagewoningen, welke voorzien zijn van zeer bijzondere en grootschalige kunsttoepassingen, te behouden en te renoveren. Het is het overwegen waard om in ieder geval de portieketagewoningen op de monumentenlijst te plaatsen.

34. Duplexwoningen op bedrijfsruimtes. Arthur van Schendelstraat, Adriaan van Oordthof e.o. J.A. Snellebrand, G.W. Tuynman, 1957 – Slotermeer.

Een typologisch erg interessant complex dat, in tegenstelling tot vele andere complexen uit deze periode, zeer gaaf behouden is. Dat geeft het een grote waarde. BMA is enthousiast over een mogelijke aanwijzing. Samen met de naastgelegen school en voormalige kerk, beide monument, vormt dit complex ook het waardevolle hart van de buurt. Een sloopbesluit is reeds genomen.


De volgende objecten zijn momenteel in procedure:

Deze objecten zijn door Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer i.s.m. onze organisaties voorgedragen.


Slotermeer

* Brug nr. 604. Burg. Cramergracht. P. Kramer e.a., 1949-1950.

* Carillon. Plein '40-'45. D. Slebos, 1962.

* Catharinakerk (tegenwoordig Sint Sharbilkerk). Burg. Eliasstraat 74 (Evers & Sarlemijn 1954-1957).

* Gerhardhuis. Slotermeerlaan. V. Tijen, Boom, Posno, 1959.

* Atelierwoningen met garageboxen. Henk Hienschstraat e.o. J Rietveld, P.R. Bloemsma, 1954.

* Atelierwoningen met losse bergingen. Van Karnebeekstraat 97-107. W. van Tijen ca. 1955-1960.

* Lourdeskerk. Granpré Molièreplein. Granpré Molière, 1957.

* Olijftak (moskee El Hijra). Arthur van Schendelstraat 17. K.L. Sijmons 1959.

* Openbare Kleuterschool, Koningsbergenstraat. Publieke Werken, 1956.

* R.K. Kleuter- en Lagere Scholen. L. Naarstigstraat / Burg. Eliasstraat. Evers en Sarlemijn, 1954-1960.

* R.K. School. Arthur van Schendelstraat / Louis Couperusstraat. Publieke Werken, ca. 1953-1960.

* Slotermeerschool. Burg. Fockstraat. Publieke werken, circa 1955.


Geuzenveld

* Atelierwoningen met losse bergingen. Van Karnebeekstraat 97-107. W. van Tijen ca. 1955-1960.

Osdorp

Het volgende object is door Heemschut in 2009 voorgedragen. Onze voordracht is in behandeling genomen door Stadsdeel Osdorp.

* Winkelplein met woningen, kiosken e.a. Pieter Calandlaan 88-148, Eloutstraat 4-38, Schottingstraat 1-61. Hein Salomonson, 1960.

 

Laatst aangepast op vrijdag, 01 mei 2020 23:35
 
ProWest