Aanbevelingen ProWest Evaluatie stedelijke vernieuwing Nieuw-West Afdrukken

 

Betreft: Thema-avond 'Evaluatie stedelijke vernieuwing Nieuw-West (Bureau Koers Nieuw West), 1-7-2010.

 

Aanbevelingen Vereniging ProWest

 

Pak de stedelijke vernieuwing anders aan
* Zorg voor een meer procesmatige en kleinschalige aanpak. Dus geen 'zandbakstedenbouw' met grootschalige sloop maar een goede uitgebreide analyse, gevolgd door beperkte ingrepen en gefaseerd in de tijd.
* Schenk meer aandacht aan de belangen en de zeggenschap van de betrokken bewoners. Dus geen voldongen feitenpolitiek maar volwaardige bewonersparticipatie vanaf begin tot eind van het proces.

Meer functiemenging
* Benut vaker kansen om meer gemengde programma's in te zetten (wonen, werken, voorzieningen in elk blok).
* Stimuleer hergebruik van leegstaande gebouwen.

Bouw voldoende betaalbare sociale huur- en koopwoningen voor de lagere inkomensgroepen
* Stedelijke vernieuwing (m.n. de norm: '70% van de nieuwbouw moet koopwoningen zijn') mag niet leiden tot het opdrijven van woonlasten, waardoor de lagere inkomensgroepen uit Nieuw West worden verdreven.

Respecteer de cultuurhistorie
* Ga veel voorzichtiger om met de bestaande woningvoorraad in Nieuw West. Verschuif het accent van nieuwbouw naar renovatie van de bestaande voorraad
* Respecteer de typerende stedenbouw van het AUP (asymmetrie, reeksen, open verkaveling, stempels, groenstroken).
* Leg de verkaveling van Nieuw West niet bij de corporaties maar bij de overheid.
* Toets nieuwbouwplannen preventief aan de Waardenkaarten van Bureau Monumenten en Archeologie voor Nieuw West. Dit dient richtinggevend te zijn voor de afweging: slopen of renoveren.

Bescherm de groenstructuur
* Gebruik de uitgangspunten van het rapport 'De toekomst van de groenstructuur van Parkstad' van Yttje Feddes als randvoorwaarde voor de stedenbouwkundige opzet van Nieuw West.
* Sta geen nieuwbouw in de Hoofdgroenstructuur toe.
* Voorkom grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen bij Sportpark Ookmeer, Sloterplasoevers, Sloterpark en Rembrandtpark. Laat deze gebieden elk hun eigen karakter behouden.

Namens de vereniging ProWest,

mr. drs. R.N.A. Bakker, 1-7-2010.

 

Laatst aangepast op zaterdag, 03 juli 2010 13:35
 
ProWest