Inspraakreactie Arnold Paalvast Afdrukken

 

Inspraakreactie Arnold Paalvast, voorzitter Bewonersplatform Geuzenveld-Slotermeer, namens diverse verzamelde bewonersorganisaties van Osdorp, Geuzenveld-Slotermeer en Slotervaart.


* Vereniging Promotie Westelijke Tuinsteden (ProWest)

* Vereniging Vrienden van de Sloterplas

* SBO (Stedelijke Bewonersorganisatie)

* Vereniging Vrienden van het Rembrandtpark

* Plein Allebé Ja

* HOO (Houdt Oevers Onbebouwd)

* Bewonersplatform Geuzenveld-Slotermeer

 

Amsterdam Nieuw-West, 8 juni 2010.


Geachte leden van het dagelijks bestuur en de deelraad,


Ik spreek in namens huurders-, groen- en andere bewonersorganisaties van heel Nieuw-West. U krijgt nog de lijst van deze organisaties nagestuurd, maar ziet de belangrijkste hierboven al.


Ik wil vanavond onze belangrijkste argumenten voor ons raadsadres van 18 mei 2010 nog eens toelichten, het raadsadres waarin wij vragen om een verordening op de bewonersparticipatie en op het burgerinitiatief, plus reparatie van de ergste missers op het gebied van participatie in de voorgaande bestuursperiode.


In essentie vragen wij daarin dat bij ingrepen in de woon- en leefsituatie van de bewoners coproductie het nadrukkelijke uitgangspunt is en dat de betrokken bewoners in zulke gevallen dusdanige middelen ter beschikking gesteld worden dat er sprake is van 'equality of arms' [noot 1].


We vragen dat omdat u daarmee duidelijk zou maken:

• dat u bewoners werkelijk ziet als mede-eigenaren van hun woning en woonomgeving, inclusief openbare ruimte, groen en water,

• dat ingrijpende veranderingen in de woon- en leefsituatie allereerst ten goede moeten komen aan de bewoners, en

• dat u vertrouwen heeft in de kwaliteiten en capaciteiten van buurtbewoners, zoals Pieter Winsemius als lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid dat ook bepleitte [noot 2].


Bewoners en diverse bewonersorganisaties signaleren dat daarvan in de voorgaande jaren niet in alle drie de samenstellende stadsdelen van Nieuw-West voldoende sprake is geweest. Niet alle organisaties die ik nu vertegenwoordig staan hier overigens op precies de zelfde wijze in. Ik moet u daar met nadruk op wijzen. In ieder geval bij veel bewoners van Geuzenveld-Slotermeer is in de afgelopen twee jaar echt veel pijn opgebouwd [noot 3], maar daar niet alleen.


Bovendien signaleren wij dat het wijkopbouwwerk in Osdorp afgebroken is en dat dit proces in Geuzenveld-Slotermeer in volle gang lijkt. Daarmee gaat veel wijkgebonden expertise en expertise op het gebied van bewonersinvloed verloren. Dit doet afbreuk aan de mogelijkheid voor onafhankelijke ondersteuning van bewonersorganisaties en dus de mogelijkheid voor 'equality of arms'.


Er wordt nu een structuur opgebouwd onder de naam van bewonersondersteuners [noot 4] en buurtnetwerken [noot 5], waarin traditionele buurthuisactiviteiten een belangrijke plaats innemen, maar dan in toenemende mate als projecten en onder regie van het stadsdeelkantoor. Uw enorme inzet op het terrein van maatschappelijke participatie, van meedoen, inburgeren, je huis uit komen, juichen wij trouwens toe. Expliciet en meer toegespitst komt het thema participatie in het coalitieakkoord voornamelijk naar voren in de paragraaf over welzijn en zorg.


Op het gebied van politieke participatie lezen wij in coalitieakkoord op pagina 23 over een “buurtweb”, een “digitaal bewonerpanel” en de raadsvergaderingen als belangrijkste concrete instrumenten. Wij juichen dat toe, evenals uw toezeggingen over actief luisteren en gaan kijken op locatie. Echter, wij kunnen in het coalitieakkoord helaas te weinig herkennen van coproductie als nadrukkelijk uitgangspunt voor belangrijke interventies in de woon- en leefsituatie, in buurten en wijken.


U staat nu aan het begin van een heel nieuwe bestuursperiode voor Nieuw-West. Wij verzoeken u dus:

• om een gemengde commissie op basis van de nieuwe Gemeentewet in te stellen (bestaande uit raadsleden en vertegenwoordigers van bewoners- en huurdersorganisaties) die van de Deelraad de opdracht krijgt om vóór het einde van 2010 de gevraagde conceptverordeningen op de bewonersparticipatie en 't burgerinitiatief uit te werken en voor te leggen aan de Raad,

• met daarin een uitgebreide en voor maar één uitleg vatbare passage over de ambtelijke, financiële, juridische en andere onafhankelijke, deskundige ondersteuning voor bewoners, die hen in staat stelt in coproductie als volwaardige, onafhankelijke partners in de vormgeving van hun woonomgeving te opereren.


Ik dank u voor uw aandacht.


Arnold M.M. Paalvast

Burg. Vening Meineszlaan 45

1063 AV Amsterdam

020 611 6609

www.meerwaldt.nl

www.bewonersplatform-geuzenveldslotermeer.nl


Noten:


[1] P.C.W. Akkermans e.a., Grondrechten. Grondrechten en grondrechtenbescherming in Nederland. Deventer, Kluwer 2005, p. 123. Het beginsel van equality of arms is voor wat betreft het strafrecht en burgerlijk recht neergelegd in art. 6 lid 1 EVRM en art. 14 lid 1 IVBPR.


[2] WRR, Vertrouwen in de buurt (r72 apr 05). Amsterdam University Press 2005. ISBN 9053567356


[3] De kloof tussen pretentie en praktijk in die situatie is zorgvuldig en uitvoerig gedocumenteerd in: Brunel, Knoeff, Saaf en Paalvast. Participatie bij de stedelijke vernieuwing in Amsterdam Slotermeer. Tussen politiek en marketing. Amsterdam, augustus 2008. Jammer voor Jacques Thielen, maar het was niet anders.


[4] “Dit zijn uw bewonersondersteuners!” Westerpost, 2 juni 2010, pag. 8.


[5] Wij wijzen op de publicatie op de voorpagina van de Westerpost van 26 mei (“Oproep aan actieve bewoners, initiatiefnemers en vrijwilligers”) en op het agenda-onderdeel met een presentatie van de heer Zijlstra, coördinator WSWonen Geuzenveld-Slotermeer. Hij blijkt benoemd tot 'kwartiermaker netwerk Nieuw-West', terwijl geen enkele van onze bewonersorganisaties hierin tevoren gekend is.

 

Laatst aangepast op woensdag, 09 juni 2010 15:30
 
ProWest