Rol van Bewoners in Nieuw-West Afdrukken

 

Amsterdam, 18 mei 2010.

Geachte raadsleden van Nieuw-West,

Wij vragen u om de rol van bewoners in de vormgeving van hun leefomgeving wettelijk gestalte te geven door middel van een verordening op de bewonersparticipatie, waarin wordt bepaald,

1) dat de woonomgeving, inclusief de woningen, in de eerste plaats toebehoort aan de bewoners en dat bewonersgroepen over die woonomgeving een recht op zelfbeschikking moeten kunnen uitoefenen;

2) dat plannen voor verbetering of verandering van wijken en dorpen, zoals renovatie en sloop/nieuwbouw, maar ook aanpassingen aan de openbare ruimte, het openbare groen en water, (allereerst) ten goede moeten komen aan de huidige bewoners;

3) dat de belangen van (ook huidige) bewoners het uitgangspunt moeten zijn voor iedere planvorming in het kader van stedelijke vernieuwing;

4) dat bewoners mede-eigenaren van hun wijken zijn, en dientengevolge een collectief recht op zelfbeschikking kunnen opeisen, alsmede de daarvoor noodzakelijke ondersteuning (financiële middelen om deskundigen in te huren) om zelf plannen maken en door te rekenen voor de toekomst van hun woningen en/of leefomgeving en om die te kunnen publiceren. Opdat zij als gelijkwaardige partij kunnen opereren, naast bestuur, ontwikkelaars en andere belanghebbenden ('equality of arms').

De afgelopen bestuursperiodes werden bewoners in Nieuw-West door overheden en vastgoedeigenaren regelmatig tekort gedaan in het uitoefenen van hun invloed op hun woningen en woonomgeving.

Overheden namen zich weliswaar voor in planprocessen met bewoners gelijk op te trekken, maar brachten deze voornemens te weinig in praktijk. Zelfs de bescheiden rechten op basis van het door de Raad van Europa bepleitte CLEAR-model1 zijn totnogtoe bij de vernieuwingsplannen

in Nieuw-West nauwelijks in acht genomen.


Wij wijzen erop,

1) dat het bij ons democratisch bestel hoort, dat men ook tegengeluiden, bijv. van bewoners, de ruimte geeft;

2) dat èchte inbreng van de bewoners vanaf het begin van het planproces, frustrerende procedures en kostbare verlenging van dat planproces kan helpen voorkomen;

3) dat betrokkenheid van bewoners het beheer van hun woningen en/of woonomgeving ten goede komt èn dus goedkoper voor de (economische) eigenaren;

4) dat een verordening op de inspraak strikt wettelijk gezien toereikend is, maar bij lange na niet brengt, waar wij om vragen.

Ter ondersteuning van met name punt 4 van de verlangde verordening op de bewonersparticipatie vragen wij u ook, een verordening op het burgerinitiatief aan te nemen, zoals die bijvoorbeeld van kracht is in stadsdeel Centrum.

1 Het CLEAR-model voorziet in een uitgesproken uitnodigende, transparante houding van lokale overheden naar hun burgers en nadrukkelijke responsiviteit inzake de inbreng van burgers.

Zie bijvoorbeeld: http://www.europeanchallenge.eu/media//papers/ws1_Keynote_Lowndes_and_Pratchett_CLEAR.pdf

en

http://www.inactiemetburgers.nl/inhoud/instrument-het-clear-model

ProWest

Vrienden van ’t Rembrandtpark

Vrienden van de Sloterplas

Actiecomité Plein Allebé Ja!

Bewonersplatform Geuzenveld-Slotermeer

Dit raadsadres richt zich nadrukkelijk op verordeningen, om de betrokkenheid van bewoners te waarborgen. Wij hopen natuurlijk, dat uiteindelijk een mentaliteitsverandering optreedt, waarbij discussie tussen bestuur en burger centraal staat en waarbij samenwerking en het sluiten van compromissen de normale gang van zaken zijn. Een democratisch systeem, waarin het halen van een meerderheid niet belangrijker is dan het overnemen van zinnige standpunten van een minderheid. De uitspraken van uw lijsttrekkers, gedaan tijdens het debat over bewonersparticipatie in Nieuw-West, op 6 februari in Eigenwijks, stemmen hoopvol.

Wij vragen u nu, beide gevraagde verordeningen z.s.m., maar in elk geval nog voor het einde van dit eerste bestuurlijke jaar, in samenspraak met de bewoners van Nieuw-West, vast te stellen en in een aantal zeer schrijnende gevallen (Couperusbuurt, Allebéplein) met terugwerkende kracht van toepassing te verklaren.

Wij rekenen op u en danken u voor uw aandacht,

Namens ProWest, Vrienden van ’t Rembrandtpark, Vrienden van de Sloterplas, Actiecomité Plein Allebé Ja!, het Bewonersplatform Geuzenveld-Slotermeer en de daarbij aangesloten bewonerscommissies,

Hein de Haan,
Martijn Rutte,
Arnold M.M. Paalvast

 

Laatst aangepast op donderdag, 03 juni 2010 20:19
 
ProWest