Inspraakreactie aan Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer Ontwerp-Structuurvisie Amsterdam 2040 Afdrukken

 

Amsterdam, 6 april 2010

 

Geachte dames en heren,

Vanavond beraadt uw deelraad zich over de Structuurvisie Amsterdam 2040. De stadsdeelpolitiek heeft zich ingespannen om een deel van de erfenis van Van Eesteren als naoorlogs monument te benoemen. Voor de gemeente Amsterdam was diens Algemeen Uitbreidingsplan tientallen jaren richtinggevend en de stedenbouwkundige inrichting van uw stadsdeel vervulde hierin destijds een prominente rol.

In de huidige Structuurvisie bestaat Van Eesteren helemaal niet meer. In de Structuurvisie vind je nergens een verwijzing naar hem. Het AUP wordt alleen geassocieerd met groene scheggen, de toelaatbare bouwhoogte en de mate van levendigheid van buurten (verkeer). Maar dan houdt het wel op.

Wie Structuurvisie leest krijgt al snel de indruk dat het de gemeente vrijwel uitsluitend gaat om verdichting op eigen grondgebied. De kwaliteit van de stedenbouwkundige inrichting lijkt van ondergeschikt belang.

ProWest is van mening dat Van Eesteren hiermee te kort wordt gedaan. Wij vragen u om een eigentijdse inrichting van Nieuw West die recht doet aan de ontwikkelingsgeschiedenis ervan.

Positief vindt ProWest de inzet op economisch, sociaal en cultureel gebied om de positie van inwoners te versterken.

 

ProWest wil u nog de volgende aanbevelingen doen:

• Bescherm de typerende stedenbouw in Nieuw West (asymmetrie, reeksen, open verkaveling, stempels, groenstroken)

• Laat de Waardenkaarten van Bureau Monumenten en Archeologie voor Nieuw West richtinggevend zijnvoor de afweging: slopen of renoveren?

• Gebruik de uitgangspunten van het rapport 'De toekomst van de groenstructuur van Parkstad' van YttjeFeddes als randvoorwaarde voor de stedenbouwkundige structuren in Nieuw West. De portefeuillehoudersgroen van de vier stadsdelen hebben zich inmiddels hieraan gecommitteerd.

• Kijk uit dat stedelijke vernieuwing (met name de norm 70% van de nieuwbouw moet koopwoningen zijn)niet leidt tot verdrijving van de lagere inkomensgroepen. Men maakt dan van een arme wijk eenmiddenstandswijk. De problemen lijken dan opgelost maar in werkelijkheid worden ze alleen maarverplaatst. Verhuizingen verbreken abrupt sociale contacten; wisselen van school zorgt niet voor verbeteringvan de kansen van jongeren.

• Benut vaker de kansen om meer gemengde programma's in te zetten (wonen, werken, voorzieningen in elkblok).

• Zorg ervoor dat stedelijke vernieuwing procesmatiger en kleinschaliger wordt uitgevoerd. Dus geen'zandbakstedenbouw' met grootschalige sloop maar een goede uitgebreide analyse, gevolgd door beperkteingrepen en gefaseerd in de tijd.

• Geef meer aandacht aan de belangen en de zeggenschap van de betrokken bewoners.

 

Namens de vereniging ProWest,

mr. drs. R.N.A. Bakker

 

Laatst aangepast op maandag, 10 mei 2010 13:11
 
ProWest