Reactie op de Nota van beantwoording Slotermeer Afdrukken

 

Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer

T.a.v. de leden van de stadsdeelraad

Postbus 67018

1060 JA  Amsterdam

 

Cc: het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel en bewonersplatform Geuzenveld-Slotermeer

 

Amsterdam/Hilversum, 20 november 2009

 

Betreft: reactie op de Nota van beantwoording Slotermeer

 

Geachte leden van de stadsdeelraad,

 

Heemschut, ProWest en het Cuypersgenootschap hebben met belangstelling kennisgenomen van de Nota van beantwoording van het stadsdeel. Wij zijn tevreden met het feit dat een deel van onze stedenbouwkundige en architectonische opmerkingen betrokken worden bij de verdere planvorming. Ondanks deze positieve punten zijn wij toch van mening dat de nota te weinig tegemoetkomt aan onze wensen om een aantal belangrijke gebouwen en complexen te behouden. Een aantal zorgen is niet weggenomen en enkele voorstellen zijn voor ons nog steeds onacceptabel.

 

Positief is dat het stadsdeel werkt aan de ontwikkeling van een 'bomentaal' en welstandscriteria voor de nieuwbouw in het gebied gaat vastleggen. Graag zouden wij aan dit document ook criteria voor renovatie/restauratie willen toevoegen. Dit om te voorkomen dat het karakter van woonblokken of wijken verloren zal gaan door modieuze of ondeskundige renovaties, zoals in het verleden vaak is gebeurd. Ook moet er een instrument komen dat de plaatsing van hekwerken en andere afscheidingen in de tuinstad kan toetsen. Dit om te voorkomen dat het tuinstadkarakter door allerlei (onnodige) hekwerken verloren gaat.

 

Slotermeer-Noord

 

Het stadsdeel stelt in de Nota van beantwoording dat aanwijzing van het Van Eesterenmuseum niet betekent dat sloop in dit gebied niet meer mogelijk is. Van belang is echter om te constateren dat het gebied is opgebouwd uit een aantal duidelijk herkenbare ensembles. Sloop/nieuwbouw van delen van ensembles tast daardoor een basisprincipe van het gebied en de waarde van het resterende deel van een ensemble sterk aan. Dergelijke ontwikkelingen moeten dus voorkomen worden.

 

Wij verzoeken het stadsdeel nogmaals met klem om de sloop van de strook van de architecten Evers en Sarlemijn aan de Freek Oxstraat te heroverwegen. Sloop vormt een onacceptabele aantasting van dit waardevolle ensemble. Het sloopbesluit is op basis van andere gronden genomen, maar wij zijn van mening dat de cultuurhistorische belangen hier doorslaggevend dienen te zijn.

 

Ons voorstel is om, net als bij de Arthur Staalstrookjes aan de Burg. Fockstraat, de kansen voor behoud en herstel van dit gehele ensemble (dus niet alleen de te slopen strook) nogmaals te onderzoeken. Dit liefst door een onafhankelijk architectenbureau met veel ervaring op het gebied van renovatie van dergelijke woonblokken (bijv. Van Schagen Architecten of VillaNova Architecten). Op basis van hun bevindingen kan dan een weloverwogen besluit over behoud of sloop worden genomen.

 

Sloop van het oostelijke blok aan de Dirk Bonsstraat, tevens onderdeel van een ensemble, blijft voor ons moeilijk te accepteren. Wij pleiten dus nogmaals voor behoud. Graag zien we dat dit blok ook in het bovengenoemde onderzoek betrokken wordt.

 

Behoud van de beeldbepalende airey-woningen tussen de Speelmanstraat en de Reina Prinsen Geerligsstraat blijft voor ons van belang, vooral omdat de Aireywoningen aan de De Vlugtlaan ook op de nominatie staan om gesloopt te worden. Graag zien we dus dat ook deze blokken onderdeel worden van het bovengenoemde onderzoek.

 

Onze zorgen m.b.t. de toekomst van de monumentwaardige woningen in de Sape Kuiperbuurt en de duplexwoningen in het Van Eesterenmuseum zijn helaas nog niet weggenomen. Wel is duidelijk dat voor de duplexwoningen goede stappen zijn gezet door Van Schagen Architecten bij de planvorming te betrekken. Behoud van beide volledige ensembles is voor het karakter van het gebied van zeer groot belang. Sloop zou volstrekt onacceptabel zijn.

 

Aanvullend voorstel is om het evt. verlies aan woningen door het ontduplexen in het Van Eesterenmuseum te compenseren door nieuwbouw op de plek van de moskee (tevens bedrijfsgebouw) aan de Johannes Poststraat / Haspelsstraat. Sloop van dit weinig aantrekkelijke gebouw biedt kansen voor de bouw van een bescheiden aantal woningen in een passende tuinstadstructuur.

 

Positief is dat de sloop van de Arthur Staalstrookjes aan de Burg. Fockstraat wordt heroverwogen. Bij deze willen wij het pleidooi van de bewoners voor behoud van de strookjes graag nogmaals ondersteunen en pleiten voor herstel van het oorspronkelijke exterieur bij de renovatie.

 

M.b.t. tot de bejaardenwoningen van Aldo van Eyck en Jan Rietveld aan de Jan Bottemastraat, Bijleveldstraat e.o. krijgen wij in de beantwoording helaas geen duidelijk antwoord op ons verzoek om het gehele ensemble te renoveren, om te voorkomen dat het monumentwaardige ensemble visueel uiteenvalt. Graag verkrijgen wij hier spoedig duidelijkheid over en worden we in een vroeg stadium op de hoogte gebracht van de renovatieplannen voor de strookjes.

 

Slotermeer-Zuid

 

Sloop van het monumentwaardige Adriaan van Oordthof is voor ons onacceptabel. Ons voorstel blijft om het gebied tussen de A.M. de Jongstraat, Herman de Manstraat, Louis Couperusstraat en de Arthur van Schendelstraat als authentiek en zeer waardevol hart van de buurt temidden van alle nieuwbouw te handhaven en de nieuwe scholen op de plek van de Noordmansschool te realiseren, of de huidige schoolgebouwen te behouden en renoveren.

 

Noordoever

 

Positief is dat men een besluit over het gebied Haven Sloterplas aan de Noordzijde uitstelt. Jammer is wel dat het toch nog de bedoeling is om dit gebied een stedelijk karakter te geven en de drie karakteristieke hoven te slopen. Van deze voorstellen blijven wij een groot tegenstander. Het groene (tuinstedelijke) karakter van dit gebied dient de leidraad te zijn voor alle toekomstige ontwikkelingen.

 

Wij verzoeken het stadsdeel haar voorstellen aan te passen. Heemschut, ProWest en het Cuypersgenootschap zien uit naar de toekomstige samenwerking met het stadsdeel in het gebied en willen graag in de nabije toekomst nadenken over een verdere invulling van deze samenwerking.

 

Hoogachtend,

 

Vereniging Promotie Westelijke Tuinsteden (ProWest)

t.a.v. Erik Swierstra, Tineke Rombout

Jan Tooropstraat 6

1062 BM Amsterdam

tel. 020 - 3882633 / 0641313517

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Bond Heemschut, Commissie Amsterdam.

t.a.v. Norman Vervat

Vondellaan 6

1217 RX Hilversum

035 - 6244320

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Cuypersgenootschap, Werkgroep Amsterdam.

t.a.v. Ludy Giebels

Pieter Pauwstraat 9

1017 ZJ Amsterdam

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Laatst aangepast op maandag, 10 mei 2010 13:33
 
ProWest