Inspraak concept-vernieuwingsplan Wildeman- en Blomwijckerbuurt Afdrukken

 

Stadsdeel Osdorp

T.a.v. het Dagelijks Bestuur

Postbus 90460

1006 BL  Amsterdam

 

Amsterdam/Hilversum, 10 oktober 2009

 

Betreft: inspraak concept-vernieuwingsplan Wildeman- en Blomwijckerbuurt

 

Geachte leden van het Dagelijks Bestuur,

 

ProWest, het Cuypersgenootschap en de Erfgoedvereniging Heemschut zijn verheugd over het feit dat het stadsdeel in aanloop naar de vernieuwing van de Wildeman- en Blomwijckerbuurt aandacht heeft besteed aan het cultureel erfgoed. Dat is een grote vooruitgang ten opzichte van het verleden.

 

Ook zijn wij tevreden met het feit dat het stadsdeel besloten heeft om de nieuwe structuur te inspireren op de oude stedenbouwkundige structuur. Dit zal bijdragen aan het behoud van het karakter van de wijk. Hopelijk zet Osdorp beide lijnen door bij de ontwikkeling van toekomstige vernieuwingsplannen.

 

Desondanks hebben we nog wel enkele (stedenbouwkundige) punten van kritiek/zorgen:

 

1. De bouw van een blokje woningen op de hoek Hoekenes/Osdorpergracht, sloop van de laagbouwstrookjes aan de Osdorpergracht, en de vervanging van deze door veel forsere en bovendien ongelijk in het veld geplaatste nieuwbouw (en de laatste door groen), is onacceptabel. Deze ontwikkeling zal het karakter van dit prachtige stuk stad sterk aantasten. Gezien de waarde van dit woningcomplex (laagbouw, haakflats en kunsttoepassingen) vormt ze ook een aantasting van het erfgoed. Tenslotte zal de bezonning van de haken aan het Blomwijckerpad aanmerkelijk verslechteren. Verderop in deze brief hopen wij een alternatief voor de deze sloop-nieuwbouw (en andere ontwikkelingen) aan te dragen.

 

2. In het hart van de toekomstige Wildemanbuurt wil het stadsdeel een plein realiseren. Dit klinkt niet slecht, maar betekent wel een verdere verstening van de buurt. Van belang is daarom om het plein een zo groen mogelijk karakter te geven.

 

3. Zeer positief is het feit dat het stadsdeel de informele routes door, en doorkijkjes naar, de groene hoven in stand wil houden. Het stadsdeel geeft wel aan dat, wanneer de veiligheid of het beheer hier om vraagt, er mogelijkheden moeten zijn om de hoven af te sluiten. Wij verzoeken het stadsdeel bij het ontwerpen van deze (mogelijke) afsluitingen zeer zorgvuldig te werk te gaan. Elders in de tuinsteden hebben we namelijk bij veel nieuwbouw gezien waar ondoordacht beleid op dit gebied toe kan leiden. Op diverse plekken heeft men te hoge hekken of een bakstenen muur met openingen langs de straat geplaatst. De open stroken ogen vervolgens als gesloten bouwblokken en passen hierdoor niet meer in de Tuinstad.

 

4. Positief is dat het stadsdeel bij het ontwerpen van de woningen het ontwerp van de erfafscheidingen en bergingen meeneemt. Van belang is uiteraard om niet alleen tijdens het ontwerp hier rekening mee te houden, maar ook een beleid voor de toekomst te ontwikkelen. Voorkomen moet worden dat de hoven in de loop der jaren alsnog dicht zullen groeien met schuttingen en dergelijke.

 

5. Het ontwerp voor de nieuwe hofjes op de plek van de bejaardenwoningen aan de Hoekenes ziet er niet slecht uit. Van belang is wel om ook hier het openbare karakter van de groene hofjes te behouden.

 

Problematisch aan de huidige voorstellen is tevens dat het stadsdeel, ondanks dat men wel belang hecht aan het behoud van erfgoed, kiest voor de sloop/gedeeltelijke verminking van enkele belangrijkste gebouwen/complexen in het gebied. In het huidige voorstel gaat men niet alleen uit van sloop van de genoemde bejaardenwoningen (laagbouw) aan de Osdorpergracht, maar ook van sloop van de vm. Renaultgarage aan de Notweg en de Sint-Lucasschool.

 

Sloop van de drie genoemde gebouwen/complexen is naar mening van het stadsdeel nodig om nieuwe woningen en een Brede School te realiseren. Wij begrijpen beide wensen van het stadsdeel maar vragen ons af of dit de juiste oplossing is. Beter is om te kijken of er elders in de wijk ruimte is voor dergelijke ontwikkelingen. De ruimte in de Wildeman- en Blomwijckerbuurt is beperkt. De enige plek waar nog extra bouwmogelijkheden zijn is Meer en Vaart Zuid. Dit gebied (tussen Osdorper Ban en Osdorpergracht, Meer en Vaart en Remijden/Osdorper Ban) valt nu deels buiten de plannen. Dat is een gemiste kans. Het heeft momenteel namelijk een zeer slechte uitstraling en kan bij volledige herontwikkeling een belangrijke bijdrage leveren aan een gezonde toekomst van de wijk. Niet alleen kunnen hier extra woningen komen, o.a. ter compensatie van het verlies van extra woningen voor het behoud van erfgoed, ook zijn er andere functies denkbaar. Wij denken dan vooral aan de realisatie van de benodigde Brede School. Deze plek leent zich door haar uitstekende ontsluiting perfect voor een Brede School. Ook zijn hier kansen voor de aanleg van een groot schoolplein en Kiss and ride-route. Daarnaast komt deze plek, zoals reeds vele malen aangegeven, voor ons ook in aanmerking voor de bouw van een nieuw stadsdeelkantoor (voor alle drie de stadsdelen).

 

Probleem bij een volledig ontwikkeling van dit gebied is het feit dat een deel particulier bezit is. Gezien het belang van herontwikkeling van deze plek voor de stadsvernieuwing, de geringe toekomstwaarde van het huidige vastgoed en de kansen die nieuwbouw biedt om van de Meer en Vaart echt een aantrekkelijke straat te maken, zijn wij van mening dat stadsdeel en corporaties in moeten zetten op aankoop/onteigening van deze gronden.

 

Andere plekken waar woningwinst te halen zijn is aan de Osdorper Ban, waar het mogelijk moet zijn om de winkelstrook met één laag op te toppen en aan de Osdorpergracht, waar wij niet persé een voorstander zijn van het vervangen van de laatste strook laagbouw door groen. Beter is deze strook te handhaven.

 

Wanneer het bovenstaande voorstel gerealiseerd wordt zal het mogelijk zijn om het voorzieningencluster om te bouwen tot een serieuze woon-werk locatie voor kleine bedrijfjes. De huisartsenpost en het bedrijfsverzamelgebouwtje kunnen samen met een herbestemde Renaultgarage, Lucasschool (en Broekmanhuis en Kraemerschool, zoals het stadsdeel zelf al wil) plus een klein aantal nieuwe woningen een zeer aantrekkelijk gemengd gebied vormen. Dit gebied zal een grote bijdrage kunnen leveren aan een gezonde economische ontwikkeling van Osdorp en door haar interessante combinatie van oud en nieuw ook de aandacht trekken van ondernemers uit andere delen van de stad.

 

Tot slot nog iets over de architectuur van de nieuwbouw. Veel van de wooncomplexen in de wijk zijn in het verleden gerealiseerd als ensembles. Het is van belang, zoals het stadsdeel zelf ook aangeeft, om wederom duidelijke ensembles te bouwen. Dat willen wij bij deze benadrukken. Ook dient de nieuwe architectuur niet te modieus te zijn, maar een zekere tijdloosheid te bezitten.

 

De mogelijke bouw van een nieuw stadsdeelkantoor aan de Meer en Vaart is een kans om iets bijzonders neer te zetten. Iets dat uitstijgt boven het niveau van het gemiddelde (stadsdeel) kantoor, tijdloos is, past bij de buurt en een monument van de toekomst kan zijn.

 

Bij de renovatie van de te behouden blokken is het van belang om (nu en in de toekomst) zoveel mogelijk te streven naar behoud en herstel van de oorspronkelijke architectuur (exterieur).

 

Wij vertrouwen op de wijsheid van het Dagelijks Bestuur. Graag worden wij op de hoogte gehouden van de verdere ontwikkelingen.

 

Hoogachtend,

 

Vereniging Promotie Westelijke Tuinsteden (ProWest)

t.a.v. Erik Swierstra, Tineke Rombout

Jan Tooropstraat 6

1062 BM  Amsterdam

tel. 020 - 3882633 / 0641313517

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Erfgoedvereniging Heemschut, Commissie Amsterdam.

t.a.v. Norman Vervat

Vondellaan 6

1217 RX  Hilversum

035 - 6244320

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Cuypersgenootschap, Werkgroep Amsterdam.

t.a.v. Ludy Giebels

Pieter Pauwstraat 9

1017 ZJ  Amsterdam

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Laatst aangepast op maandag, 10 mei 2010 13:34
 
ProWest