Vernieuwing Slotermeer Afdrukken

 

Stadsdeel Geuzenveld/Slotermeer

T.a.v. het Dagelijks Bestuur

Plein '40-'45 nr. 1

1064 SW Amsterdam

 

Amsterdam / Hilversum, 19 maart 2009

 

Geachte heer De Ruijter,

 

Zoals afgesproken zullen we in mei of juni in overleg gaan over het aanwijzen van een volgende selectie monumenten. We zien nu al naar uit naar dit gesprek, maar hebben ook enkele tussentijdse vragen. Op dit moment bent u samen met de corporaties bezig met de planvorming voor de stadsvernieuwing van delen van Slotermeer.

 

Wij zijn erg nieuwsgierig naar deze planvorming en vooral naar de manier waarop cultureel erfgoed (stedenbouwkundige structuur, waardevolle gebouwen) een rol in deze planvorming krijgt. Wij hopen dat u op een aantal van onze vragen antwoord kan geven.

 

BMA is op dit moment (samen met anderen) druk bezig met het samenstellen / ontwerpen van de waardekaarten voor de tuinsteden. Heemschut en ProWest hebben zitting in de klankbordgroep voor deze kaarten en zijn dus redelijk goed op de hoogte van de ontwikkeling van de waardekaarten.

 

Helaas zijn deze kaarten volgens onze recente informatie nog niet klaar. Toch hebben ze al een zekere waarde. Wij hebben over het gebruik van de kaarten enkele vragen:

 

1. Worden de ruwe kaarten al gebruikt bij de planvorming in Slotermeer?

 

2. Functioneren ze in hun huidige staat goed (genoeg)?

 

3. Accepteren de corporaties het toepassen van deze kaarten?

 

4. Indien men het niet accepteert, waarom niet? Zijn ze nog niet bruikbaar? Of willen de corporaties ze (nog) niet toepassen?

 

Het lijkt ons van groot belang dat ze in Slotermeer worden toegepast en wij willen bij deze pleiten voor een zorgvuldig gebruik van deze kaarten (indien mogelijk in deze ruwe staat).

 

In hoeverre is BMA zelf op dit moment betrokken bij de planvorming? In de te vernieuwen gebieden is veel waardevol erfgoed te vinden, het lijkt ons dus logisch om ze bij het vernieuwingsproces te betrekken. De kennis van BMA is in ieder geval broodnodig indien de waardekaarten nog niet bruikbaar zijn. Het betrekken van BMA bij de stadsvernieuwing kan niet alleen een zorgvuldige en objectieve omgang met het erfgoed garanderen, maar ook zeker de stadsvernieuwing versnellen (zorgvuldige stadsvernieuwing voorkomt protest).

 

Hoe reageren de corporaties op uw (en onze) wens om een aantal waardevolle wooncomplexen te behouden? Zijn ze bereid om te kijken naar de mogelijkheden van renovatie / restauratie? Of zetten ze in op (grootschalige) sloop? Is de toekomst van de bejaardenwoningen van Aldo van Eyk en Jan Rietveld of de airey-woningen langs de Burg. de Vlugtlaan al aan de orde geweest? Wat zijn op dit moment de kansen voor het behoud van deze complexen? En van de andere complexen die op de monumentenwachtlijst staan?

 

De recente ontwikkelingen rond o.a. Jeruzalem in Oost-Watergraafsmeer (Rochdale wil haar deel van dit tuindorp toch slopen) laten zien dat het voor sommige corporaties nog moeilijk is om woningbouwcomplexen uit de wederopbouwperiode als erfgoed te zien (en daar naar te handelen). Andere corporaties laten gelukkig wel zien oog te krijgen voor het wederopbouwerfgoed, al is het altijd weer de vraag welke belangen winnen tijdens de planvorming. Indien de in Slotermeer actieve corporaties nog te weinig doordrongen zijn van het belang van het aldaar aanwezige erfgoed hopen wij dat het stadsdeel ze hier (constant) op wijst.

 

Willen ze niet luisteren, dan kan het in onze ogen geen kwaad om met de vuist op tafel te slaan.

 

Wij realiseren ons dat veel informatie over de vernieuwing op dit moment nog vertrouwelijk is. Indien beantwoording van een aantal vragen niet mogelijk is zullen wij dat uiteraard respecteren. Toch hopen we meer te weten te komen. Het liefst zouden we willen meepraten over de toekomst van het gebied en enkele waardevolle gebouwen / complexen.

 

Vraag is natuurlijk of dat op dit moment kan. Indien het nu niet mogelijk is, kunnen we de (voorlopige) vernieuwingsplannen dan tijdens ons overleg in mei / juni bespreken? Hebben we dan 5 nog inbreng? Of is het zinvol om speciaal voor dit onderwerp al eerder af te spreken?

 

Hoogachtend,

 

Het Cuypersgenootschap, Werkgroep Amsterdam

Mw. dr. L.A.M. Giebels

 

Bond Heemschut, Commissie Amsterdam

Dhr. N.W.A. Vervat

 

ProWest,

Dhr. E. Swierstra, Mevr. T. Rombout

 

Laatst aangepast op maandag, 10 mei 2010 14:06
 
ProWest