Pius-X kerk gesloopt Afdrukken

 

Verzet van bewonersvereniging ProWest, het Cuypersgenootschap, Bond Heemschut, Taskforce Toekomst Kerkgebouwen, de Baptistengemeente, Stichting The Roads, het Historisch Genootschap Amstelodamum en vele niet-verenigde architectuurliefhebbende bewoners heeft niet geholpen. De Pius-X kerk aan het Jacob Geelplein wordt momenteel gesloopt.

Door: Shirley Brandeis

De Bond Heemschut, een vereniging die zich al negentig jaar inzet voor cultuurmonumenten in Nederland, deed op 19 mei nog een laatste poging de kerk - volgens voorstanders van behoud van groot architectonisch en cultuurhistorisch belang - van de sloopkogel te redden. In Vlissingen werd toen aan minister Plasterk een pamflet aangeboden waarin de Bond hem vroeg meer te doen voor het wederopbouwerfgoed. "De gebouwen op deze zogenoemde Heemschutlijst zijn te beschouwen als een aanvulling op de lijst die de minister in oktober van vorig jaar zelf aan het grote publiek heeft gepresenteerd," vertelt Norman Vervat van de Bond Heemschut. "De Bond is namelijk niet tevreden met het feit dat de minister slechts 101 gebouwen uit de wederopbouwperiode (1945-1965) wil aanwijzen." In Amsterdam heeft de plaatselijke Bondscommissie onderzocht wat volgens haar waardevol genoeg is om een plek te krijgen op de Rijksmonumentenlijst. De commissie kwam tot de conclusie dat er in Amsterdam zeer veel waardevol wederopbouwerfgoed is"

Onder grote druk
Er staat veel waardevol erfgoed in de Westelijke Tuinsteden, constateerde De Bond die in verschillende delen van de stad Rijksmonumentwaardige gebouwen optekende, waaronder bijvoorbeeld de hoogbouw van het voormalige stationspostkantoor, het Hilton-hotel aan de Apollolaan en de Europahal van de RAI. Vervat benadrukt: "We hebben niet alleen de bekende gebouwen zoals deze een plek op onze lijst gegeven; we hebben ook bewust gezocht naar het waardevolle, maar minder bekende erfgoed." Die aandacht is en blijft nodig, in heel Nederland. Het wederopbouwerfgoed staat overal onder grote druk. Vervat: "Als het Rijk niet snel meer doet zal er nog veel waardevol erfgoed verloren gaan. De afgelopen maanden hoorden we bijna iedere week over weer een sloop van een waardevol gebouw. Dat Nederland met een dergelijk hoog tempo een belangrijk hoofdstuk uit haar eigen geschiedenis verwijdert, vinden wij zeer betreurenswaardig." Volgens de Bond Heemschut is het ook noodzakelijk dat het Rijk spoedig de leeftijdsgrens van vijftig jaar voor Rijksmonumenten verlaagt naar dertig jaar. "De omloopsnelheid van gebouwen is op dit moment zo hoog dat een leeftijdsgrens van vijftig jaar voor veel jonge gebouwen niet meer realistisch is. Veel waardevol erfgoed uit de zestiger jaren kan men op dit moment gewoon slopen. De lokale overheden doen vaak te weinig en de landelijke overheid kan door haar eigen monumentenwet niets anders doen dan machteloos toekijken."

Bijzonder
Vervat over de Westelijke Tuinsteden: "Ondanks dat de tuinsteden na de oorlog in snel tempo zijn gebouwd, had men in die jaren wel oog voor goede architectuur. Niet alleen vele kerken en andere openbare gebouwen kregen veel aandacht, ook diverse woonblokken hadden een bijzondere uitstraling. Helaas is er op dit moment weinig waardering voor deze architectuur en gaat er erg veel plat." En dat is de reden dat veel gebouwen uit de tuinsteden een plek in het pamflet, aan Plasterk vorige maand aangeboden, kregen. Op de lijst staan onder andere de Zaagtandwoningen aan de Andries Snoekstraat (Slotervaart), de voormalige UTS aan de Wiltzanghlaan (Bos en Lommer), de Sloterhof aan de Comeniusstraat (Slotervaart) en het A.H. Gerhardhuis aan de Slotermeerlaan (Geuzenveld-Slotermeer). Vervat licht toe: "De Sloterhof, een wooncomplex van de hand van het bureau van J.F. Berghoef, laat zien tot wat voor grote hoogte de volkswoningbouw in de vijftiger jaren kon komen. De Sloterhof verdient het in onze ogen om als geheel behouden te blijven. Niet alleen de flats zijn waardevol, maar ook zeker de groenstructuur en de garages. Een ander bijzonder woningcomplex in Slotervaart is het Blue-Banddorp, de Zaagtandwoningen. Ook bij dit complex is het van belang om het totaalplaatje te behouden. Een Rijksmonumentenstatus voor het gehele complex kan voorkomen dat men ooit groen opoffert voor parkeerplaatsen, de karakteristieke blauwe band een andere kleur geeft of andere dingen doet die het karakter van dit wijkje aantasten."

Sloop
Met het plaatsen van ook de Pius-X kerk, een van de belangrijkste wederopbouwkerken in de Tuinsteden (bouwjaar 1960), in het pamflet hadden Vervat en medestanders de hoop dat het Rijk zich het lot van de kerk zou aantrekken. Dat is dus niet gelukt. De sloop, waarvoor het stadsdeel de vergunning verstrekte omdat voormalig eigenaar - het Bisdom Haarlem - dat eiste, is donderdag 29 mei begonnen. De kerk maakt plaats voor een brede school en een community centre waarin een opvoedkundig centrum wordt gevestigd. Vervat: "De gebeurtenissen rond de Pius-X kerk laten duidelijk zien dat er veel meer aandacht voor het wederopbouwerfgoed nodig is. Op dit moment zijn diverse stadsdelen zich nog te weinig bewust van de waarde van dit jonge erfgoed. Wij zien inmiddels wel dat dit langzaam aan het veranderen is, maar toch gaat er nog teveel tegen de vlakte. Het is dus noodzakelijk dat of de centrale stad of het Rijk laten zien dat zij het wederopbouwerfgoed wèl erg belangrijk vinden. Wellicht kunnen we dan in de toekomst voorkomen dat onze mooie woonwijken hun beeldbepalende gebouwen verliezen."

Uit de Westerpost, 11 juni 2008.

 

 

Deelraad beslist: Pius X-kerk moet gesloopt

Bijdrage van SamenWest
woensdag, 27 februari 2008


Een historische vergissing?


Bewonersvereniging ProWest, het Cuypersgenootschap, Bond Heemschut, Taskforce Toekomst Kerkgebouwen, de Baptistengemeente, Stichting The Roads, het Historisch Genootschap Amstelodamum en vele niet-verenigde architectuurliefhebbende bewoners willen de kerk behouden. Toch heeft een meerderheid van de stadsdeelraad vorige week ingestemd met de sloop van de Pius X-kerk aan de Jacob Geelstraat. Een historische vergissing, vindt lokale partij SLT.

Shirley Brandeis

Onderwerp van veel discussie: de markante Pius X-kerk aan de Jacob Geelstraat in Slotervaart. Foto: Norman Vervat.

Een volle zaal vorige week woensdag tijdens de raadsvergadering waarbij beslist werd over de toekomst van de Pius X-kerk. Naast alle betrokken verenigingen en stichtingen sprak ook de 18-jarige Nabil Alliti namens 240 bewoners in. Zijn pleidooi: niet slopen. "Het kerkgebouw hoort bij de buurt en is een stuk van mijn jeugd." Maar liefst acht insprekers gingen de vergadering vooraf. Toch besloot een meerderheid van de raad anders.

De Pius X-kerk die eind vorig jaar haar deuren sloot, is een belangrijke kerk, zeggen de voorstanders van behoud. Gebouwd in de stijl van de Bossche School, door wereldberoemde architecten ontworpen, van groot architectonisch en cultuurhistorisch belang, kortom een beeldbepalend element in de buurt. Maar het bisdom Haarlem eist sloop of een fatsoenlijke herbestemming. Dat zou onderwijs kunnen zijn - de ernaast gelegen Huizingaschool zal gaan uitbreiden - maar sloop en nieuwbouw is een voordeligere optie.

Parels
"Het zou een historische vergissing zijn als deze mooie kerk wordt gesloopt," aldus SLT-raadslid Alberto Schreutelkamp. Het gebouw staat op de lijst 'Parels van Nieuw West', een overzicht van vierendertig waardevolle gebouwen in de Westelijke Tuinsteden. Een groot deel van de gebouwen verscheen dit jaar ook in de nota 'Top 100 naoorlogse bouwkunst' van gemeentelijk wethouder Herrema, samengesteld door de gemeentelijke dienst Bureau Monumenten en Archeologie (BMA). Vreemd dat de kerk dan toch moet verdwijnen, vindt Pro West, de vereniging promotie Westelijke Tuinsteden. De Bewonersvereniging heeft de centrale gemeente onlangs gevraagd om een voorlopige sloopstop voor de Westelijke Tuinsteden. Men wil de nieuwe waardekaart, die 1 juli gereed moet zijn en waarop met verschillende kleurtjes wordt aangegeven wat de cultuurhistorische waarde is van verschillende complexen, afwachten. BMA zal ook deze lijst samenstellen. Tot die tijd kan er echter nog veel gesloopt worden en het blijft de vraag of er aan deze waardekaart wel een rechtmatige monumentale status ontleend kan worden. Daarnaast wil stadsdeel Slotervaart een eigen monumentenverordening vaststellen.

Roepende
ProWest ziet zowel de stedenbouwkundige opzet van de tuinsteden als de belangrijke naoorlogse complexen in rap tempo verdwijnen door grootschalige sloopwerkzaamheden en nieuwbouw. In de meeste gevallen heeft inspraak van bewoners en ProWest vrijwel geen effect. "Waarom luistert men niet wat beter naar ProWest?" vraagt ProWest-lid Richard Bakker zich af. "De vereniging stelt zich constructief op maar wordt door de stadsdeelpolitiek - met uitzondering van SLT - en de corporaties stelselmatig genegeerd. Is ProWest soms een roepende in de woestijn?" Één keer lukte het de vereniging een gebied in Geuzenveld-Slotermeer, het Tuinstadmuseum, tot monument te laten verklaren, maar alleen omdat ze leden in de deelraad had.

Sloopstop
Bakker: "Stadsdelen hebben geen monumentenbeleid en de politieke prioriteit ligt al snel bij bouwen. Men wil maatschappelijke problemen zo snel mogelijk door sloop oplossen. Sloop/nieuwbouw is ook aantrekkelijker voor de corporaties." Aan beide nota's kan trouwens geen rechtmatigheid worden ontleend en dus gaat het slopen door. Het kerkgebouw 'De Opgang' in Osdorp, een van de Parels, is reeds gesloopt. De zogenoemde 'Knijtijzerpanden' aan de Jan Evertsenstraat in Slotervaart-Overtoomse Veld, die op beide lijsten voorkomen, zijn binnenkort waarschijnlijk hetzelfde lot beschoren. Daarom klopt ProWest nu bij de centrale gemeente aan voor een 'voorlopige sloopstop' in afwachting van de nieuwe waardekaart. Ook acties en protesten van anderen, zowel bewoners als verenigingen, mochten niet baten. In december riep Norman Vervat van Bond Heemschut, een vereniging die zich al negentig jaar inzet voor cultuurmonumenten in Nederland, mensen op hun handtekening tegen de sloopplannen te zetten. De Bond is al sinds maanden ook actief geworden in de nieuwere wijken van de stad omdat de sloop hier heel snel gaat. Ook Vervat sprak tijdens een raadsvergadering in en uitte zijn zorg over een van de Pius X-kerk, een van de belangrijkste wederopbouwkerken (1960).

Brandbrief
En ook Taskforce Toekomst Kerkgebouwen, een burgerinitiatief, probeerde in te grijpen en schreef een brandbrief naar de gemeente. In deze brief staat onder andere: 'Wij vragen u als beleidslijn te kiezen om voor ieder af te stoten kerkgebouw na te gaan op welke wijze behoud en herbestemming mogelijk is.' Kerken kunnen volgens de Taskforce het best worden beschermd door ze een monumentenstatus te verlenen. Wethouder Herrema gaf als reactie de zorg te delen en wil alle pogingen om bijzondere kerkgebouwen voor de stad te behouden in werking stellen. Pius X-kerkeigenaar Bisdom Haarlem pleit echter voor sloop van in onbruik geraakte kerken. Het onderhoud daarvan is namelijk duur en geld is er niet, omdat het aantal kerkgangers en donaties afneemt. Volgens de Amsterdamse federatie van woningcorporaties is een sloopstop geen verstandige optie omdat het de vaart uit de stedelijke vernieuwing haalt.

Op 20 februari liet stadsdeelwethouder Ineke Ketelaar weten dat corporatie De Alliantie, die de kerk onlangs kocht van het bisdom onder de voorwaarde van sloop, aanstaande vrijdag de sloopvergunning voor de Pius X-kerk krijgt. Precies volgens de uiterlijke termijn van twaalf weken. Dit ondanks pogingen van SLT-er Schreutelkamp om het stadsdeelbestuur een monumentenaanvraag in te dienen. "Ik heb alles in het werk gesteld om het Dagelijks Bestuur ervan te overtuigen dat sloop een verkeerde beslissing is en dat de buurt de kerk graag wil behouden," aldus Schreutelkamp na de vergadering.

De motie van SLT - drie maanden extra tijd om een goede haalbaarheid uit te zoeken en beslissingen opschorten - werd door de partij ingetrokken toen bleek dat alle andere partijen voor sloop zijn. Als De Alliantie voldoet aan de vergunningseisen, moet Slotervaart automatisch de sloopvergunning afgeven. Op de plaats van de kerk zal een nieuw schoolgebouw worden gebouwd voor de verouderde Huizingaschool. De nieuwe school wordt samen met de Ru Paré en met de Professor Einsteinschool een Community Center waar ouders van de leerlingen ook terecht kunnen voor zorgdiensten, buurtactiviteiten en lessen. Ketelaar wil wel, op suggestie van het CDA, met het bisdom en De Alliantie bekijken of de toren, de pastorie of een ander deel van de kerk behouden kan worden en verwerkt kan worden in de nieuwbouw.

"Heel jammer," is de reactie van ProWest-lid Tineke Rombout na afloop van de drukbezochte vergadering van vorige week woensdag. De publieke tribune ging teleurgesteld huiswaarts. Schreutelkamp: "Omdat, in tegenstelling tot de andere stadsdelen in Amsterdam, in Slotervaart nog steeds geen monumentenverordening van kracht is, heeft belangenafweging niet zorgvuldig plaatsgevonden. De Pius X-kerk dreigt hier de dupe van te geworden." Tegenstanders van de sloop, waaronder ProWest, gaan overleggen wat hun volgende stappen zijn. Het ziet ernaar uit dat de rechter in deze kwestie het laatste woord heeft.

Uit: De Westerpost van 27 februari 2008 - www.westerpost.nl
Schriftelijke inspraak n.a.v. de ingediende sloopvergunning voor de Pius X-kerk

Bijdrage van SamenWest
woensdag, 27 februari 2008


Schriftelijke inspraak n.a.v. de ingediende sloopvergunning voor de Pius X-kerk te Slotervaart, uitgedeeld aan de leden van de deelraad voor de vergadering van de Stadsdeelraad Slotervaart op 20 februari 2008

In aanvulling op de brief die wij reeds eerder zonden aan de Raad en het D.B. van het stadsdeel Slotervaart, willen wij de volgende drie zaken bij u bepleiten:

• Plaatsing van de Pius X-kerk op de monumentenlijst
• Afwijzing van de sloopvergunning van de Pius X-kerk
• Instelling van een nader onderzoek naar het hergebruik van de kerk.

De betekenis van de Pius X-kerk als monument zal worden toegelicht in de inspraakbijdrage van mevrouw Ludy Giebels, waarnemend secretaris van het Cuypersgenootschap, afd. Amsterdam.

A. Plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst

Allereerst willen wij u erop wijzen dat plaatsing van de Pius X-kerk op de gemeentelijke monumentenlijst – in weerwil van de eerder gedane uitspraak van wethouder Ketelaar en berichtgeving in Het Parool – een bevoegdheid is waarover het stadsdeel reeds beschikt op grond van artikel 4 van de stedelijke verordening van 1990 die van kracht is voor het stadsdeel. In spoedeisende gevallen kan plaatsing zelfs geschieden zonder adviesaanvraag.

Argumenten voor plaatsing op de monumentenlijst zijn:

a. Het monumentale karakter van de Pius X-kerk, nog eens bevestigd door het Bureau Monumenten en Archeologie dat op uw verzoek een advies heeft opgesteld.

b. De Pius X kerk staat op de lijst van 100 gebouwen die door de portefeuillehouder Monumentenzorg zijn aangemerkt als zeer waardevol. Hij roept de stadsdelen op deze gebouwen niet te slopen maar mogelijkheden voor hergebruik te onderzoeken.

c. Het Dagelijks Bestuur heeft in uw raadsvergadering van 21 november 2007 toegezegd dat zij de kerk aan zal melden voor de gemeentelijke monumentenlijst.

d. Het is een goed Amsterdams gebruik om eerst te bepalen of een gebouw wel dan niet monumentaal is (cq. op de monumentenlijst te plaatsen) alvorens de afweging te maken of het desbetreffende monument wel of niet moet worden gesloopt – een mogelijkheid waarin de gemeentelijke monumentenverordening natuurlijk ook voorziet.

B. Argumenten voor afwijzing c.q. aanhouding van de sloopvergunning

a. De Alliantie heeft in een gesprek in de zomer van 2007 laten weten dat zij oorspronkelijk ook voor hergebruik van de kerk heeft gepleit als ontmoetingsruimte voor de buurt waar zij veel woningen bezitten

b. Het bisdom stelt zich op het standpunt (zie NRC-Handelsblad d.d. 19 februari 2008) dat hergebruik van de kerk mogelijk is indien het gebouw “een beperkte religieuze functie al dan niet met een waardige sociaal/maatschappelijke functie” verkrijgt (citaat bisschop Punt).

c. Het is een goed Amsterdams gebruik om eerst te bepalen of een gebouw wel dan niet monumentaal is (c.q. op de monumentenlijst te plaatsen) alvorens de afweging te maken of het desbetreffende monument wel of niet moet worden gesloopt – een mogelijkheid waarin de gemeentelijke monumentenverordening natuurlijk ook voorziet.

* Behalve een de brief aan de Raad en het DB zonden wij tevens een brief aan de Alliantie. Met de fractievoorzitters van de stadsdeelraad hebben wij inmiddels een gesprek gevoerd. Van het Dagelijks bestuur (en van de Alliantie) hebben wij echter geen enkel antwoord mogen ontvangen.

C. Hergebruik van de kerk

Een haalbaarheidsonderzoek naar hergebruik van de kerk is mogelijk en wenselijk en biedt naar onze mening zowel voor het stadsdeel als de Alliantie als het bisdom perspectieven. Wij denken hierbij aan het volgende:

a. Een eerste quickscan van André van Stigt (erkend architect van diverse hergebruikprojecten) wijst uit dat het gebouw zich leent voor hergebruik en goed te isoleren is. Hieruit blijkt tevens dat het mogelijk is om in totaal 2.200 m? nuttig te gebruiken vloeroppervlak te realiseren, o.m. door overkapping van de twee binnenhoven waardoor op de begane grond en de verdieping extra m?'s ontstaan.

b. De centrale ruimte kan worden benut: voor religieuze doeleinden. (Één kerkgenootschap, de Baptisten, heeft zich al gemeld en wellicht biedt het gebouw ook mogelijkheid voor anderen); voor grotere buurtbijeenkomsten, concerten en tentoonstellingen; als aula voor de (nieuw te bouwen) Huizingaschool.

c. De vleugels van het kerkgebouw zouden kunnen worden benut voor medische en sociale voorzieningen die een onderdeel vormen van het programma van eisen voor het zogenaamde ‘community center' waarvan de Huizingaschool de spin in het web vormt.

d. De bovenverdiepingen kunnen ook voor dat doel worden gebruikt of worden verhuurd als kantoor en/of bedrijfsruimte.

e. Deze vorm van herbestemming van een RK-kerkgebouw is reeds vele malen eerder in Amsterdam en in het bisdom Haarlem gerealiseerd (bv. de Posthoornkerk, de Vondelkerk, de Majellakerk, de Rosakerk).

f. Vele buurtbewoners pleiten met ons voor behoud en hergebruik van deze karakteristieke kerk, die zij zijn gaan beschouwen als hun gemeenschapsruimte bij uitstek zoals ook blijkt uit de vele honderden handtekeningen die inmiddels zijn verzameld.

Wij dringen er daarom bij het stadsdeel op aan om de Pius X-kerk zo spoedig mogelijk op de gemeentelijk monumentenlijst te plaatsen, de sloopvergunning voor de kerk af te wijzen c.q. voorlopig aan te houden en de mogelijkheden voor hergebruik van de kerk nader te onderzoeken met alle betrokken partijen. Een voorstel tot hergebruik hebben wij gezonden aan de raad en aan het Dagelijks Bestuur. U kunt daar nu werk van maken door alle betrokkenen uit te nodigen een vitale coalitie te vormen voor hergebruik. Wij zullen u daarin gaarne ondersteunen.

Mede namens de volgende organisaties:

- Genootschap Amstelodamum, Postbus 2221, 1000 CE Amsterdam – www.amstelodamum.nl
- Bond Heemschut, afdeling Amsterdam, t.a.v. N. Vervat, Nieuwezijds Kolk 28, 1012 PV Amsterdam – www.heemschut.nl
- Vereniging Pro West, Jan Tooropstraat 6, 1062 BM Amsterdam – www.prowest.nl
- Van der Laan Stichting, t.a.v. J. Oldenburger, Aalsmeerder Veerhuis, Sloterkade 21, 1058 HE Amsterdam – www.vanderlaanstichting.nl

Eisse Kalk,

Stichting Agora Europa (Campagne Nieuw Leven voor Oude Gebouwen)
www.nieuwlevenvooroudegebouwen.nl
Entrepotdok 19a
1018 AD Amsterdam

Van: www.westerpost.nl.Sloopvergunning voor belangrijk modern kerkgebouw

Bijdrage van SamenWest
woensdag, 27 februari 2008


Markeert begin van Jaar van het Religieus Erfgoed

Tilburg, Woudrichem, 27 februari 2008.

Het Jaar van het Religieus Erfgoed is nog maar net gelanceerd, en opnieuw dreigen belangwekkende kerkgebouwen gesloopt te worden. Een gezamenlijke lobby van kerkleiding en woningbouwcorporatie voor sloop blijkt vaak een dodelijke recept.

In Amsterdam-Slotervaart woedt al enige maanden een felle discussie over een markant naoorlogs kerkgebouw, de Pius X-kerk van architect Jan van der Laan, gebouwd in 1960. De discussie ontstond nadat bekend werd dat het Bisdom Haarlem het architectonisch zeer belangrijke gebouw met een sloopverplichting ging verkopen aan de woningcorporatie Alliantie. Er brak een rel uit, aangezien het hier ook één van de meest beeldbepalende kerkgebouwen van het stadsdeel betreft. Bewoners, buurtcomité's, erfgoedorganisaties en de Task Force Toekomst Kerkgebouwen pleiten voor het behoud van het gebouw. Hergebruik van het gebouw voor een nieuwe wijkfunctie of door andere geloofsgemeenschappen zijn volgens hen zeer reële mogelijkheden.

De praktijk om een sloopplicht te koppelen aan een eigendomsoverdracht vindt vooral plaats in de meest orthodoxe bisdommen van Nederland, de bisdommen Haarlem en Den Bosch. Ieder overleg over behoud of herbestemming van een (voormalig) kerkgebouw wordt daarmee onmogelijk gemaakt. Tot groeiende irritatie van bewoners en organisaties die vaak hele goede alternatieven aandragen. Een gesprek met mensen en instanties die zich inspannen voor het behoud van zo'n kerkgebouw wordt door de kerkleiding vaak botweg geweigerd. Een houding waarmee de kerken zich op veel plaatsen niet geliefd maken. Die bovendien het onnodig verlies betekent van vele honderden kerkgebouwen in Nederland.

Lokale bestuurders en politici blijken vaak niet opgewassen tegen een gezamenlijke slooplobby van kerkleiding en woningbouwcorporatie. De deelraad Slotervaart sprak zich in november 2007 nog uit voor het behoud van de Pius X-kerk en vroeg advies aan het gemeentelijke Bureau Monumenten van Amsterdam. Dit bureau wees met nadruk op het belang van het gebouw en haar stedenbouwkundige ligging. Wethouder Monumenten van Amsterdam, Tjeerd Herrema, nam het kerkgebouw in januari jl. op in zijn Top 100 van belangwekkende naoorlogse bouwkunst in Amsterdam. Toch bleek tijdens de deelraadvergadering van 20 februari jl. dat het Stadsdeel Slotervaart het verzoek voor een sloopvergunning op 29 februari zal inwilligen. Volgens de verantwoordelijke wethouder van de deelraad, Ineke Ketelaar, beslist de eigenaar wat er met een gebouw gebeurt.

Waar bestuurders tegenover de sloopwens van een kerkelijke eigenaar soms nog een voorbehoud maken, doen de bouwplannen van woningcorporaties het voortbestaan van een kerkgebouw vaak de das om. Vele voorbeelden in Nederland wijzen dat uit. Kritische vragen van gemeenteraden en deskundige adviezen van monumentencommissies blijken maar weinig tegenwicht te bieden tegen zo'n dodelijke recept voor onbeschermd erfgoed. Het is een belangrijke taak van de verschillende overheden om hierin verandering aan te brengen, want erfgoed en publieke ruimten als kerkgebouwen dreigen steeds zeldzamer te worden. De Task Force hoopt dat Burgemeester en Wethouders van Amsterdam gaan ingrijpen en de Pius X-kerk alsnog veiligstellen.

Dat de Pius X lang niet de enige kerk is die serieus met sloop wordt bedreigd aan het begin van het Jaar van het Religieus Erfgoed blijkt uit de lijst met urgent bedreigde kerkgebouwen, die te vinden is op de website van de Task Force Toekomst Kerkgebouwen: www.toekomstkerkgebouwen.nl

De Task Force Toekomst Kerkgebouwen is een landelijk opererend burgerinitiatief dat zich ongebonden inzet om de massale vernietiging van kerkgebouwen te stoppen. De Task Force wordt gesteund door een groeiend netwerk van mensen en instellingen. Voor meer informatie: Rob Wolters, Secretaris van de Task Force: 013 - 5714566 of
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Zie ook: www.toekomstkerkgebouwen.nl


 

 

 

Laatst aangepast op woensdag, 09 april 2014 21:26
 
ProWest