Gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid moet socialer Afdrukken

 

"Het volkshuisvestingsbeleid van de gemeente Amsterdam moet socialer worden". Dat stelde althans de vereniging ProWest tijdens een commissievergadering in de Stopera op woensdag 7 mei 2008 in een inspraakreactie op de Nota van Beantwoording. De Woonvisie Amsterdam zou moeten gelden tot 2020. De bewonersorganisatie uit de Westelijke Tuinsteden leverde niet alleen kritiek maar deed ook enkele suggesties om het woonbeleid te verbeteren.

"Sloop SUHA-buurt onverstandig"
Onlangs is met de 2 miljoen euro kostende sloop van de SUHA-buurt in Osdorp een groot aantal goede en betaalbare sociale huurwoningen in de container gegooid. ProWest acht dit onverstandig, want voor dat geld kunnen die woningen nooit meer gebouwd worden.

"Socialer woonbeleid nodig"
Volgens ProWest zorgt het huidige beleid ervoor dat groot deel van de oorspronkelijke bevolking wordt verdreven: "Probleemwijken veranderen in middenstandswijken". De vereniging zag liever dat het stadsbestuur mensen met problemen steunt in plaats van hen door te sturen naar de volgende probleemwijk. De gemeente dient de huidige hoeveelheid sociale huurwoningen te beschermen. Centraal moet staan: "Bouwen voor de buurt en de buurtbewoners"

"Accentverschuiving van sloop/nieuwbouw naar renovatie"
Om meer woningtypes en financieringsvormen mogelijk te maken zou men moeten investeren in aanvullende in plaats van vervangende nieuwbouw. Bij aanvullende nieuwbouw is er veel meer renovatie mogelijk en blijft de herhuisvesting voor de aanwezige bevolking in de eigen wijk uitvoerbaar. Het is ook aanmerkelijk milieuvriendelijker aangezien er veel minder sloopafval wordt geproduceerd en doordat bestaande gebouwen beter worden gebruikt. Het gaat om het vinden van creatieve oplossingen en een eigentijdse invulling.

"Meer kwaliteit bieden"
De bouwkundige kwaliteit van de nieuwbouwwoningen en de inrichting van de openbare ruimte zouden volgens ProWest aanmerkelijk verbeterd moeten worden.

"Cultuurhistorie en stedenbouw beschermen"
ProWest constateert dat door een te enge interpretatie van de stedelijke vernieuwing Nieuw West haar eigen identiteit dreigt te verliezen. Daarom pleit de vereniging voor bescherming van de cultuurhistorie in de naoorlogse woningbouw en de stedenbouwkundige structuur. Essentiële uitgangspunten van het AUP behoren alsnog te worden verwerkt in de Woonvisie. De grootschaligheid van de herstructureringsoperatie (de grootste in Europa!) rechtvaardigt dit. Oudbouw en nieuwbouw moeten goed bij elkaar passen. Het standpunt van ProWest wordt ondersteund door het gemeentelijk Bureau Monumentenzorg en Archeologie, de Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling, de EFL-stichting, de stichting Agora-Europa, het Cuypersgenootschap en Amstelodamum.

mr. drs. R.N.A. Bakker

Bron: Westerpost, 'Leven in Osdorp', 14-5-2008.

 

 

Laatst aangepast op zaterdag, 08 februari 2014 22:47
 
ProWest