Noordoever Sloterplas beschermd stadsgezicht Afdrukken


De Gemeente Amsterdam wil de Noordoever van de Sloterplas aanwijzen als beschermd stadsgezicht. Het beschermd stadsgezicht richt zich op de instandhouding van het geheel van stedenbouwkundige structuur, bebouwing en openbare ruimte. De aanwijzing van een gebied tot een beschermd gezicht is een erkenning van uitzonderlijke cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden.

Sloterplas met flats Noordzijde; 28 augustus 2012. Foto: Erik Swierstra.

Hoogtepunt in de naoorlogse stedenbouw van Amsterdam
Het gemeentelijk beschermd stadsgezicht Noordoever maakt deel uit van het ontwerp voor het Sloterpark rond de Sloterplas, dat tussen 1939 en 1974 tot stand kwam. De keuze om het park en de plas tot centrum van de Westelijke Tuinsteden te maken, tekent het belang dat de ontwerpers van het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam (AUP) hechtten aan groen en recreatie in de moderne stad. In de enscenering van de verschillende typen openbare ruimte die op de Noordoever tot een samenhang gebracht zijn, zijn de stedenbouwkundige principes van het Nieuwe Bouwen zoals Van Eesteren en zijn medewerkers die hanteerden, goed zichtbaar. Daarmee is de kop van de Sloterplas een hoogtepunt in de naoorlogse stedenbouw van Amsterdam.

Begrenzing
De begrenzing van het beschermd stadsgezicht Noordoever Sloterplas loopt aan de noordzijde vanaf brug 606, via de noordzijde van de rotonde richting de zuidoosthoek van de meest oostelijk staande flat aan de Burgemeester Hogguerstraat en rond de contouren van de drie flatgebouwen aan de noordzijde met inbegrip van de flats zelf en het openbaar groen ten zuiden daarvan en eindigt langs de Noordzijde op de H.M. Kraaijvangerstraat. De westgrens beslaat vanaf de Noordzijde de H.M. Kraaijvangerstraat rond het Westelijk Bastion en eindigt in het midden van het recent gegraven kanaal richting Geuzenveld. Al het groen, inclusief het groen rondom de haven en de bomen langs het verlengde van de H.M. Kraaijvangerstraat, valt binnen de begrenzing van het beschermde stadsgezicht.

De zuidgrens trekt een rechte lijn vanaf de westelijke inham naar de zuidzijde van het wilgenlaantje. De oostelijke grens loopt door het water ten oosten van het wilgenlaantje en de Burgemeester Cramergracht en eindigt bij de oostelijke grens van brug 606. Belangrijke onderdelen van het beschermd stadsgezicht zijn het Westelijk Bastion (ook wel 'zeskantjes'), de jachthaven (met bijbehorende bastions en groen), de promenade, het straatprofiel met beplanting van de Noordzijde, het (stippen)terras van café Oostoever, de rotonde en de bruggen en het wilgenlaantje.

Meer informatie
Tot 7 juni 2017 kunnen zienswijzen worden gegeven op het zogeheten aanwijzingsbesluit. Ook wil de gemeente het dorp Sloten aanwijzen als beschermd dorpsgezicht. Voor meer informatie over de beschermd stads-/dorpsgezichten, zie: www.amsterdam.nl/nieuw-west-gebied/buurtnieuws-nieuw/algemeen/noordoever/

Zie ook: Toelichting beschermd stadsgezicht Noordoever, Sloterplas

 

 

Laatst aangepast op donderdag, 11 mei 2017 01:22
 
ProWest