Grip op de verkaveling van Nieuw-West Afdrukken

 

Correspondentieadres:
Erfgoedvereniging Heemschut, Commissie Amsterdam
t.a.v. Norman Vervat
Vondellaan 6
1217 RX Hilversum
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.


Brief Welstand Nieuw-West; 27-01-2014

Betreft: grip op de verkaveling van Nieuw-West


Geachte mevrouw Loof en heer Snoeck,

Zoals op 22 januari besproken zou ik u schriftelijk nader informeren over de zorgen van de Bond Heemschut, Stichting het Cuypersgenootschap en Bewonersvereniging ProWest. Wij hopen dat onze zorgen betrokken kunnen worden bij uw nieuwe visie op het behoud van de ruimtelijke kwaliteit van Amsterdam.

Onze verenigingen zetten zich al vele jaren in voor het behoud van het bijzondere karakter van de Westelijke Tuinsteden. Wij zijn van mening dat behoud van het tuinstedelijke karakter van dit gebied van groot belang is voor Amsterdam. Ook zetten wij ons in voor het behoud van een aantal specifieke gebouwen.

Zichtbaar is dat er in de laatste jaren steeds meer oog is gekomen voor het bijzondere karakter van de Westelijke Tuinsteden. Diverse publicaties hebben het licht gezien, er is een Van Eesterenmuseum opgericht, een deel van het gebied is beschermd stadsgezicht geworden en een flink aantal panden is monument geworden. Vlak voor de zomervakantie van 2013 heeft Nieuw-West ook een nota cultuurhistorie vastgesteld en is de nieuwe Welstandsnota van kracht geworden. Deze stukken zijn voorzien van duidelijke instructies voor een goede omgang met het gebied.

Ondanks al deze positieve ontwikkelingen merken wij dat het tuinstedelijke karakter nog steeds zeer kwetsbaar is. Recent zijn bijvoorbeeld de vernieuwingsplannen voor de Anton Struikbuurt (zie bijlage) en de Jacob Geelbuurt behandeld door de deelraad. In beide gevallen heeft de deelraad ingestemd met plannen die op verschillende manieren het tuinstedelijke karakter aantasten. De waardering van de te slopen ensembles is niet heel hoog, maar ze liggen wel op stedenbouwkundig belangrijke plekken en in gebieden die een hoge waardering hebben gekregen in de Nota Cultuurhistorie. De nieuwe plannen voor de Struikbuurt en Geelbuurt gaan uit van grotendeels gesloten bouwblokken. In de Anton Struikbuurt wordt ook het belangrijke asymmetrische karakter van de Burgemeester Vening Meineszlaan aangetast (zie bijlage). De deelraad had aandacht voor onze opmerkingen op de plannen en heeft kort gesproken over het stedenbouwkundige karakter van de wijken, maar voor de besluitvorming was belangrijker dat de buurt enthousiast was over de plannen (Anton Struikbuurt). Ook vond men het over het algemeen niet redelijk om in de fase van de besluitvorming om een geheel andere verkaveling nog aan de corporatie te vragen. De corporatie zelf was van mening dat Van Eesteren zelf deze verkaveling zou kunnen tekenen!

Deze besluitvorming legt bloot dat er weliswaar goede instrumenten zijn (Nota Cultuurhistorie, Welstandsnota met waardenkaarten), maar dat een tijdige toetsing van de verkaveling niet wordt gedaan. Welstand keurt op dit moment alleen de gebouwen, het ontwerpen en keuren van de verkaveling gebeurt in een vroeg stadium door de ontwikkelaars, veelal corporaties, i.s.m. het stadsdeel. Cultuurhistorische aspecten lijken bij deze beoordeling nauwelijks een rol te spelen. Corporaties geven over het algemeen de voorkeur aan een meer gesloten en dus slecht passende verkaveling. Is een plan eenmaal uitgewerkt, dan gebeurt het zelden (nooit) dat de deelraad op de rem trapt. Meerdere gebieden dreigen als het gevolg van het ontbreken van een toetsing van de verkaveling aangetast te worden.

Volgens onze organisaties is het noodzakelijk dat er op de zeer korte termijn een vroeg toetsingsmoment wordt gecreëerd voor de verkaveling van vernieuwingsgebieden, klein en groot. Belangrijk is dat daarbij niet alleen naar de verkaveling van het te vernieuwen stukje stad wordt gekeken, maar ook getoetst wordt wat de gevolgen van de plannen zijn voor de rest van de wijk. Daarbij moet oog zijn voor het behoud van zichtlijnen, groenstructuren en het asymmetrische karakter van de straatwanden in Nieuw-West. Het streven zou moeten zijn om in ieder geval het door het Rijk aan te wijzen wederopbouwgebied in de Westelijke Tuinsteden gesloten verkavelingen te weren. Alleen door in een vroeg stadium de verkaveling te toetsen en zo nodig bij te sturen kan het waardevolle karakter van Nieuw-West en andere AUP-gebieden behouden blijven.

Gezien onder andere de Parkstaddeal, die veel ruimte heeft gegeven aan corporaties, verwachten wij dat het nog wel eens ingewikkeld kan zijn om op de korte termijn grip te krijgen op de verkaveling van vernieuwingsgebieden in Nieuw-West. Toch hopen wij dat u spoedig een aantal stappen op dit gebied kan zetten. Wij hopen dat politiek en corporaties ook te overtuigen zijn van de noodzaak van deze stap.

Tevens willen wij deze brief gebruiken om u te vragen om de waarderingskaarten voor Nieuw-West compleet te maken. Een aantal buurten heeft geen waardering gekregen omdat deze aangepakt zouden gaan worden in het kader van een grootschalige vernieuwing. Zo is bijvoorbeeld de belangwekkende Bakemabuurt grotendeels niet gewaardeerd omdat eigenaar Stadgenoot (nog steeds) een deel van de blokken wil slopen. Om tot een zorgvuldige omgang met Nieuw-West te komen is het belangrijk dat de laatste ongewaardeerde buurten ook een waardering krijgen.

Mochten wij u van advies kunnen dienen dan zijn wij hiertoe graag bereid.

hoogachtend,

Norman Vervat


Bijlage 1

De Anton Struikbuurt nu.

De Anton Struikbuurt na de vernieuwing:

 

 

 

Laatst aangepast op woensdag, 09 april 2014 22:06
 
ProWest