Inspraak op Discussienota Spaarnwouden en Meerpolders Afdrukken

 

Provincie Noord-Holland
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Postbus 123
2000 MD Haarlem


Betreft: inspraak op Discussienota Spaarnwouden en Meerpolders


Amsterdam/Hilversum, 30 oktober 2012


Geachte heer/mevrouw,

De Bewonersvereniging ProWest (Vereniging Promotie Westelijke Tuinsteden) en de Erfgoedvereniging Bond Heemschut, Commissie Amsterdam, willen bij deze inspreken op de Discussienota Spaarnwouden en Meerpolders. Onze organisaties ijveren al jaren voor het behoud van waardevol cultureel erfgoed en groen in en rond Amsterdam. Het groen tussen Amsterdam en Haarlem heeft al langer onze aandacht. Met name verzetten wij ons tegen de realisatie van een bedrijventerrein in de Lutkemeerpolder.

Onze organisaties zijn blij dat de lokale overheden (Provincie en gemeenten) groot belang hechten aan het behoud van het groen tussen Haarlem en Amsterdam. Het behoud van dit gebied is van levensbelang voor de bewoners van het gebied. Tegelijkertijd zijn wij erg kritisch, mogelijk wordt in de komende jaren nog veel van het gebied opgeofferd aan bebouwing. Dat is doodzonde.

ProWest en Heemschut zijn al jaren een groot tegenstander van de realisatie van een bedrijventerrein in de, inmiddels nog gedeeltelijk, groene Lutkemeerpolder. Door de realisatie van dit terrein gaat een waardevol groengebied aan de rand van Amsterdam verloren. Ook frustreert de aanleg van wederom een nieuw bedrijventerrein de aanpak van de gigantische leegstand aan bedrijfsgebouwen elders in de stad Amsterdam en de omliggende regio. Door diverse onderzoekers is al aangetoond dat ondernemers liever makkelijk te bebouwen maagdelijke grond betrekken dan reeds bebouwde kavels, waar men eerst opstallen moet slopen. Aangezien de aanpak van de leegstaande en verouderde bedrijventerreinen prominent op de agenda van de gemeente en provincie staat gaat de aanleg in de Lutkemeerpolder dus in tegen staand overheidsbeleid. Niet onbelangrijk is ook dat nimmer de noodzaak van bedrijfsbebouwing specifiek op deze locatie is aangetoond. Helder is namelijk dat de ligging van het terrein niet heel gunstig is, en binnen een straal van 15 kilometers grote hoeveelheden direct bruikbaar vastgoed of bouwgrond, met een veel betere ligging ten opzichte van Schiphol, te vinden zijn. De leegstand in de regio Schiphol is gigantisch.

Op dit moment is het stadsdeel Nieuw-West bezig met de vernieuwing van het bestemmingsplan voor de Lutkemeerpolder. Reden waarom onze organisaties weer in actie zijn gekomen. Ook vanuit de bevolking van Nieuw-West en de Lutkemeerpolder komt verzet. Niemand begrijpt waarom deze uitstekende landbouwgrond opgeofferd moet worden voor de leegstand. De recente berichtgeving over de rol van gedeputeerde Ton Hooijmaaijers in de besluitvorming over dit terrein versterkt alleen maar ons idee dat het besluit om de Lutkemeerpolder vol te bouwen om een heroverweging vraagt. Ook als groengebied, bijvoorbeeld voor biologische (stads) landbouw, moet dit gebied economisch rendabel behouden kunnen blijven. De nog niet ontwikkelde delen van het terrein kunnen onderdeel worden van de Tuinen van West.

Met dit in het achterhoofd plaatsen wij ook twijfels bij de reservering van delen van de bufferzone, met name in de Haarlemmermeerpolder onder Halfweg-Zwanenburg, als strategische reserve voor Schipholgebonden bedrijvigheid. Mochten de gereserveerde delen van het gebied bedrijventerrein worden, dan vormt dat een gigantische aantasting van de groene bufferzone. Wij verzoeken u om deze reserve te schrappen. Als Schiphol en de regio echt duurzaam willen zijn, dan zorgen ze in de komende decennia eerst voor een aanpak van de gigantische leegstand in bijvoorbeeld Nieuw-Vennep, Hoofddorp en Amsterdam.

Ter onderbouwing van ons betoog tegen nieuwe bedrijventerreinen in de bufferzone verwijzen wij u naar de Plabeka Monitor uit april 2011. Dit rapport maakt heel duidelijk dat de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen zeer ongewenst is. Samengevat concludeert men:

Er is structureel teveel aanbod in de regio Amsterdam en er zijn teveel plannen voor nieuwe werklocaties, gebaseerd op overmatig optimisme over de vraag van de komende jaren. Deze ondergraven de kansen voor de regio om een aantrekkelijk en duurzaam vestigingsklimaat voor ondernemingen te bieden.

Als men alle plannen in voorbereiding en in uitvoering en het reeds bestaande aanbod bij elkaar optelt en legt naast de huidige verwachtingen ten aanzien van de groei van de behoefte in de regio, wordt duidelijk dat de vraag veel te hoog werd en wordt ingeschat.
Werklocaties kunnen niet langer alleen bezien worden als een werkgelegenheids- en verdieninstrument voor de gemeenten. Met werklocaties schep je in de huidige situatie geen banen, je verplaatst ze slechts. Bedrijventerreinen en zeker kantoren zijn bovendien geen cash cows meer voor de gemeentelijke grondbedrijven.

Een deel van de verklaring is te vinden in de competitie die zich heeft ontwikkeld tussen de gemeenten in de afgelopen tien jaar. Er heeft steeds minder coördinatie van bovenaf plaatsgevonden en de gemeenten zijn steeds vaker als private ontwikkelaar gaan optreden en hebben daarbij steeds meer belang gekregen bij het genereren van inkomsten uit de ontwikkeling van werklocaties. Afwegingen gebeuren niet meer op basis van het dictaat van het publieke belang. Er is een opbrengstencompetitie ontstaan. Dit werkt afstemming niet in de hand.
De leegstand in de regio is structureel.

Leegstand resulteert in een waardedaling van het aanbod. Deze bedraagt op sommige plekken in de regio al meer dan 40-50%. Deze inflatie van vastgoed en van werklocaties veroorzaakt een stagnatie in onderhoud, vernieuwing en verduurzaming.

De boodschap van de Plabeka is dat ruimte in de regio weer schaars moet worden. Dit kan alleen als er een sterke regionale ruimtelijke ordening plaatsvindt, waarbij de gemeenten bereid zijn zich te onderwerpen aan een centrale regie, op basis van duidelijk en objectief beleid. Dit betekent boven op de huidige schrapopgave een verdere inperking van de plannen, verdere inperking van de aanleg van nieuwe locaties, een betere en meer duurzame afweging van nieuwbouw.

Duidelijk is dat de realisatie van nieuwe bedrijventerreinen niet langer te verdedigen is. Het rapport raadt het zelfs sterk af. Door verder te bouwen in bijvoorbeeld de Lutkemeerpolder negeert men overduidelijk conclusies en aanbevelingen adviezen uit de Plabeka. Het versoepelen van de Schipholgebondenheid, zoals het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Nieuw-West wil, is volgens ons ook geen oplossing voor de leegstand in de Lutkemeer. Ook nu is er namelijk al veel mogelijk dat niet direct Schipholgebonden is. Lokale overheden zullen dus hun nek moeten uitsteken en op de korte termijn bouwlocaties moeten schrappen.

Tot slot willen wij nog in overweging geven om de huidige groene bufferzone in de toekomst uit te breiden. De bufferzone zou groter kunnen worden door de groene gebieden boven het Noordzeekanaal toe te voegen. Ook het groen tussen Zaanstad en Beverwijk e.o. verdient bescherming. Ten zuiden van de huidige bufferzone kan gekeken worden naar uitbreiding met de Nieuw Meer en het Amsterdamse Bos en hun omgeving.

Wij verzoeken u om naar aanleiding van deze inspraak uw visie op de bufferzone aan te passen.

Hoogachtend,

Vereniging Promotie Westelijke Tuinsteden (ProWest)
t.a.v. Erik Swierstra, Tineke Rombout
Jan Tooropstraat 6
1062 BM Amsterdam
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Erfgoedvereniging Heemschut, Commissie Amsterdam
t.a.v. Norman Vervat
Vondellaan 6
1217 RX Hilversum
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
035-6244320

 

 
ProWest