Zienswijze concept Erfgoedverordening Amsterdam 2013 Afdrukken

 

Bureau Monumenten & Archeologie
Postbus 10718
1001 ES Amsterdam


Amsterdam, 24 oktober 2012


Betreft: zienswijze concept Erfgoedverordening Amsterdam 2013


Geachte dames en heren,

ProWest heeft met veel belangstelling kennisgenomen van de ontwerp Erfgoedverordening Amsterdam 2013. Graag willen wij enkele voorstellen doen tot aanpassing van de verordening.

Voorbescherming gewenst
Wij betreuren het dat de voorbescherming in de Erfgoedverordening achterwege gelaten is. Deze is namelijk wel opgenomen in de Erfgoedverordening Nieuw-West 2010 mede op het advies van onze organisatie tezamen met Erfgoedvereniging Heemschut en Cuypersgenootschap. Veel gemeenten hebben voorbescherming in hun verordening opgenomen. In Amsterdam heeft naast Nieuw-West ook Noord voorbescherming opgenomen in de verordening.

De ervaring leert dat voorbescherming voor (bedreigde) waardevolle gebouwen van levensbelang kan zijn. Voorbescherming kan voorkomen dat gebouwen tijdens een aanwijzingsprocedure tot monument, zowel op aanvraag van een erfgoedorganisatie als bij een bredere aanwijzingsronde door de overheid, onherkenbaar gewijzigd of zelfs gesloopt worden. Dat dit gevaar niet denkbeeldig is hebben wij helaas in de afgelopen jaren een aantal malen aan den lijve ondervonden. Het succes van voorbescherming kent ProWest ook. Zo is de KAV-garage in Nieuw-West mede dankzij de voorbescherming gaaf behouden gebleven. Bestond de voorbescherming niet, dan was het gebouw gedeeltelijk gesloopt gedurende de aanwijzingsprocedure.

In de Toelichting op artikel 3, lid 2 staat dat de spoedprocedure wel gehandhaafd wordt.
De spoedprocedure kan sloop of verminking ook voorkomen wanneer gevaar dreigt voor een object in procedure, en is dus ook een waardevol instrument, maar alleen niet voldoende. Ook kleven er vele risico’s aan. Het is meer afhankelijk van de alertheid en daadkracht van personen tijdens een procedure. Potentiële slopers zullen er alles aan doen om hun plannen geheim te houden en een voldongen feiten politiek te voeren.

Het vaststellen van voorbescherming is in onze ogen veiliger, en helderder richting eigenaren: ieder object in procedure geniet bescherming. Gezien het belang van voorbescherming voor het monumentenbeleid verzoeken wij u dringend om de voorbescherming alsnog op te nemen.

Geen leges
In de Toelichting op artikel 3, lid 1 staat dat het is toegestaan om leges te heffen op een aanvraag tot aanwijzing als gemeentelijk monument. Dit is in onze ogen zeer onwenselijk. Belanghebbenden als erfgoedorganisaties dienen namelijk enkel een monumentenaanvraag in wanneer hier zeer dwingende redenen voor zijn. Deze redenen zijn meestal een bedreiging van een waardevol gebouw of ensemble, of nalatig monumentenbeleid door een college van B en W of Dagelijks Bestuur (het eerste is vaak het gevolg van het tweede). Erfgoedorganisaties vervullen in een dergelijk geval dus een taak in dienst van het algemeen belang die eigenlijk door een ander, d.w.z. de overheid, zou moeten worden gedaan. Leges vormen gezien de veelal beperkte financiële middelen van erfgoedorganisaties een belemmering bij dit werk. Wij verzoeken u daarom om geen leges op monumentenaanvragen te heffen.

Wij hopen dat u werk zal maken van de bovenstaande aanpassingen van de Erfgoedverordening.

Indien er vragen zijn vernemen wij dit graag.

Met vriendelijke groet,

Vereniging Promotie Westelijke Tuinsteden (ProWest)
Tineke Rombout, Erik Swierstra
Jan Tooropstraat 6
1062 BM Amsterdam


Laatst aangepast op dinsdag, 30 oktober 2012 17:03
 
ProWest